Salvina Pëllumbi Cato


: 14 avr. 2023


A propos

 

CATO është një qendër shërbimesh profesionale, e integruar dhe e aftë për teknologji, marketing, media audio-vizive, arte, sport, kulturë dhe në të gjitha fushat e tjera të interesit në mënyrë që të fuqizoj të rinjtë, kompanitë dhe palët e tyre të interesuara për të arritur qëllimet e tyre përmes edukimit jo-formal, trajnimit, këshillimit, teknologjisë dhe ekzekutimit profesional.

Qellimi i krijimit te qendres eshte krijimi dhe organizimi i nje qendre multimediale ne qytetin e Elbasanit e cila do te synoje:

1. Te ndihmoje te rinjte ne planifikimin, zhvillimin dhe pergatitjen e materialeve multimediale me cilesi te larte per ti nxitur dhe motivuar ata.

2. Te mbeshtese aplikimin e teknologjive te reja, si programe trajnimi interaktive, aplikacione simulimi dhe animacione qe ilustrojne teori dhe koncepte komplekse, aplikacione ne internet etj..

3. T’i ofroje te rinjve mundesine per te kryer projektet e tyre ne mjete multimediale duke perdorur foto dixhitale, blogje, video marketingu, filma te shkurter studentore, ushtrime audio per disiplinat gjuhesore etj.

4. Te mbeshtese projektet inovative per organizimin e eventeve ne distance.

 

Mots clés et domaine d'activité:

 Innovation
 Éducation et formation
 Apprentissage des adultes
 Éducation artistique
 Industries créatives
 Héritage culturel
 Cinématographie

Idées proposées
Pas d'idées
Appels à projets suivis
Pas d'appels à projets suivis!