Rechercher des projets européens

zessorientierte Forschung über die Selbstreinigungskapazität von stark belasteten Bächen im Weinviertel und in Süd-Mähren: Entwicklung eines Leitfadens für nachhaltige Renaturierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität (ProFor Weinviertel – Jižní Morava)
Date du début: 31 déc. 2008, Date de fin: 30 déc. 2011 PROJET  TERMINÉ 

Das Ziel des Projekts ist die gemeinsame Entwicklung einer Entscheidungsmatrix nach ökologischen und volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten mit Sanierungsvorschlägen für stark belastete Bäche im Weinviertel und in Südmähren (bilingualer Leitfaden), die sich auf eine Verbesserung der Wasserqualität durch Förderung der Selbstreinigung als Voraussetzung zur Herstellung des guten ökologischen Zustandes nach der Wasserrahmenrichtlinie konzentriert. Dieser Leitfaden wird anhand von Untersuchungen konkreter Fallbeispiele in bilateraler Zusammenarbeit erstellen und soll modellhaft verschiedene Situationen in der Grenzregion behandeln und die Wirkung von Strukturänderungen im Gewässer auf die Wasserqualität bewerten. In einer Aufwand-Wirkungs-Matrix wird die Effizienz verschiedener Sanierungsoptionen im Gewässer im Vergleich zu emissionsseitigen Maßnahmen dargestellt. Mit Untersuchungen im Freiland sowie mit Experimenten im Labor wird untersucht, welche Verbesserungen z. B. durch Ufergehölze erreicht und wie Nährstoffeinträge verringert werden können. Als konkrete Fallbeispiele ziehen wir die Bäche Herrnbaumgartner Graben, Herbertsbrunngraben und Mühlbach bei Drasenhofen im Weinviertel sowie den Haraska in Südmähren heran. Cílem projektu je společné vypracování matice rozhodování dle ekologických a ekonomických aspektů a návodu s návrhy sanace silně znečistěných, drobných toků v dolnorakouském Weinviertlu a na Jižní Moravě. Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vody podporou samočištění s ohledem na dosažení cílů Rámcové směrnice o vodách. Metodika bude sestavena na základě průzkumu konkrétních případů, v bilaterální spolupráci má za cíl ukázkově znázornit různé situace v pohraničí a analyzovat dopad strukturálních změn toků na jakost vody. Pomocí znázornění poměru nákladů a účinků je zobrazena účinnost různých nápravných opatření v oblasti vod ve srovnání s emisními opatřeními. Metodický návod bude použit na evaluaci a stanovení konkrétních opatření na 2 problémových tocích v regionu Weinviertel. Bude proveden terénní průzkum a laboratorní experimenty, aby se zjistilo, jaký účinek mohou mít změny břehové vegetace na jakost vody a na snížení přísunu živin. Jako konkrétní příklady budou sloužit potoky Herrnbaumgartner Graben, Herbertsbrunngraben a Mühlbach u Drasenhofenu v části Weinviertel na rakouském území a říčka Haraska a Moutnický potok na jižní Moravě v ČR. Expected Results: • Entwicklung einer Entscheidungsmatrix (bilingualer Leitfaden) nach ökologischen und volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten mit Sanierungsvorschlägen für stark belastete Bäche im Weinviertel und in Südmähren • Erstellung konkreter Maßnahmenpläne für zwei Modellgewässer im Weinviertel zur Evaluierung und Optimierung der Entscheidungsmatrix; • Studie über die Anwendbarkeit von Emissionsmodellen für kleine Einzugsgebiete; • Studie über den typspezifischen Referenzzustand nach Wasserrahmenrichtlinie für die Projektgebiete Weinviertel und Südmähren; • Studie über zeitliche und räumliche Immissionsmuster in den Projektgebieten Weinviertel und Südmähren; • Erstellung eines allgemeinverständlichen bilingualen Informationsfolders für die Öffentlichkeit; • Präsentation des Projekts im Internet (Homepage der Partner); • Abhaltung einer Regionalkonferenz in CZ und zweier Regionalkonferenzen in AT Výstupy projektu: • vytvoření rozhodovací matice na základě ekologických a ekonomických aspektů s uvedením možností revitalizace silně ovlivněných malých toků v oblasti Weinviertel a jižní Moravy • vytvoření aktuálního plánu hospodaření pro dva modelové toky v oblasti Weinviertel jako prostředek k ověření a optimalizaci rozhodovací matice. • studie o potenciální možnosti aplikace různých modelů pro hodnocení emisí pro malá povodí. • studie o typově specifických referenčních podmínkách podle RS pro oblasti projektu Weinviertel a jižní Morava, • studie závislosti imisí na prostoru a čase ve Weinviertel a jižní Morava. • dvojjazyčná informační brožura pro veřejnost, • prezentace projektu na internetových stránkách, • 1 regionální konference v CZ a 2 regionální konference v AT.

Coordinateur

Details

  • 52.4%   288 000,00
  • 2007 - 2013 Austria - Czech Republic (AT-CZ)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires