Rechercher des projets européens

Young Farmers Mobility in New Trends in Greenhouse Production
Date du début: 1 juin 2015, Date de fin: 31 mai 2016 PROJET  TERMINÉ 

Projekt " Mobilita mladých farmárov v nových trendoch v skleníkovom pestovaní' je projekt v kategórii KA1 v rámci akcie Mobility učiacich sa a zamestnancov, typ akcie Mobilita v odbornom vzdelávaní. Vysielajúca organizácia je SOŠ veterinárna, Nitra, Slovensko. Prijímajúca (hostiteľská) organizácia je HELLENIC AGRICULTURAL ORGANIZATION DEMETER, Kyparissia, Grécko. Spolupráca medzi oboma organizáciami bola dohodnutá na kontaktnom seminári o duálnom vzdelávaní (Work-based Learning in VET in Europe) v Berlíne v decembri 2014, kde boli stanovené základné podmienky oboch organizácií. Hlavným cieľom projektu bolo prispieť k modernizácii odborného vzdelávania v regióne tým, že sa účastníci naučia nové metódy skleníkového pestovania a budú ich ďalej šíriť. Cieľovou skupinou projektu bolo 18 študentov z vysielajúcej organizácie, ktorí študujú odbor agropodnikanie- farmárstvo alebo agropodnikanie- kynológia, majú osvojené základy metód poľnohospodárskej výroby a absolvovali individuálnu odbornú prax v školských strediskách praxe špecializujúcich sa na rastlinnú výrobu. Projekt predpokladal vzdelávacie výsledky pre účastníkov na týchto troch úrovniach: Na teoretickej úrovni sa účastníci mali zoznámiť so základnými metódami skleníkového pestovania, bežnými skleníkovými plodinami, substrátmi, hnojivami, chorobami rastlín, škodcami a s princípom hydropónie. Na praktickej úrovni sa účastníci mali naučiť pestovať základné druhy skleníkovej zeleniny, vybrať vhodný substrát, hnojivá a vysporiadať sa s najbežnejšími skleníkovými chorobami a škodcami. Na úrovni osvojenia skúseností sa predpokladalo, že po skončení mobility budú účastníci schopní aplikovať vyššie spomínané kompetencie vo vlastnej poľnohospodárskej praxi a že dôjde k zvýšeniu ich šancí na pracovnom trhu. Tieto vzdelávacie výsledky mali byť dosiahnuté v troch fázach realizácie projektu: 15 hodín teoretickej prípravy vedenej agronómmi z prijímajúcej organizácie, 20 hodín technických návštev skleníkov, poľnohospodárskych podnikov a družstiev 15 hodín praktického tréningu v skleníkoch. Aby boli výsledky projektu relevantné, predpokladalo sa vydanie dokumentu Europass-Mobility každému účastníkovi po absolvovaní mobility. Výsledky projektu mali byť šírené na rôznych úrovniach. Na úrovni organizácie mali byť cieľovou skupinou šírenia výsledkov zamestnanci školy a študenti, mimo organizácie mali byť výsledky projektu predstavené budúcim študentom, rodičom, odborníkom v poľnohospodárskom sektore a verejnosti. Na regionálnej úrovni mal projekt podporiť zavádzanie neformálneho vzdelávania do odborného vzdelávania a prispievať k rozvoju poľnohospodárstva v regióne. V medzinárodnom meradle mal projekt podporiť spoluprácu medzi prijímajúcou a vysielajúcou organizáciou a výmenu odborných poznatkov a skúseností. V prípade úspešnej spolupráce bola predpokladaná aj ďalšia spolupráca medzi organizáciami v budúcnosti.

Coordinateur

Details

1 Participants partenaires