Rechercher des projets européens

viosport
Date du début: 17 juin 2014, Date de fin: 31 déc. 2014 PROJET  TERMINÉ 

Projemiz 22 ve 29 kas?m 2014 tarihleri aras?nda K?rklarleli ilinin ??neada beldesinde gerçekle?tirilmi?tir. 42 kat?l?mc?m?zla birlikte sporda ?iddet ve nedenlerini ara?t?rarak kat?l?mc? ülkeler aras?ndaki farkl?l?klar? gözlemledik. Spor ile profesyonel olarak ilgilenen kat?l?mc?lar?m?z sayesinde bilimsel veriler e?li?inde ?iddetin nedenleri ve sonuçlar?n? belirlemeye çal??t?k.

Coordinateur

Details

5 Participants partenaires