Rechercher des projets européens

Spolupráce Zoo Olomouc a Zoo Opole v oblasti cestovního ruchu
Date du début: 30 juin 2010, Date de fin: 30 déc. 2013 PROJET  TERMINÉ 

Zoo Olomouc a Zoo Opole spolupracují na různých aktivitách zejména v oblasti výměny zvířat již od roku 1985. Obě zahrady se každoročně setkávají v rámci pravidelných Česko-Polsko-Slovenských setkání, na kterých si účastnické zahrady vyměňují zkušenosti s chovem a výživou vzácných druhů zvířat. Dosud však Zoo Olomouc a Zoo Opole nezrealizovaly žádný rozsáhlejší projekt zaměřený na propojení chovatelské stránky s marketingovou a propagační, tj. nebyly žádné aktivity využity k prezentaci pro návštěvníky. Na setkání vedení obou zahrad v lednu 2008 vzešla idea rozvoje zoo v oblastech chovu žiraf v Zoo Opole a chovu lemurů v Zoo Olomouc a využití těchto chovných a záchranných aktivit k prezentaci a podpoře návštěvnosti a propagaci zoo v partnerských regionech. Předmětem rozvoje Zoo Olomouc a Zoo Opole je vznik veřejných chovatelských objektů, které by sloužily k prezentaci zoo jako zásadních subjektů podílejících se na záchraně ohrožených druhů zvířat a na jejich vědeckém zkoumání a poznání, které může přispět k ochraně ve volné přírodě. Všechny aktivity by byly, kromě svých vědeckých cílů, důsledně využity jako nové marketingové a propagační aktivity, které by přilákaly návštěvníky jak z domácích, tak zahraničních partnerských regionů. V Zoo Olomouc by vzniklo nové chovné centrum pro lemury kata, kteří jsou ve volné přírodě zásadně ohroženi vyhubením, v Zoo Opole by vzniklo nové chovné centrum pro žirafy Rothschildovy, které jsou ve volné přírodě ze všech druhů žiraf nejvzácnější. Chov lemurů, jenž chce Zoo Olomouc v rámci projektu spustit, je v partnerské zoo v Opole velmi úspěšný, stejně tak chov žiraf, který chce Zoo Opole rozvinout, je tradičně doménou Zoo Olomouc. Je tedy zřejmé, že spolupráce je vhodná i z důvodu výměny zkušeností, poznatků a dovedností mezi zaměstnanci obou partnerských zoo. Achievements: Cílem projektu bylo navázání spolupráce mezi Zoologickou zahradou v Olomouci a Zoologickou zahradou v polském Opoli za účelem podpory a rozvoje cestovního ruchu. Významnou součástí projektu byla rovněž realizace společných aktivit, které přispívaly k prohloubení znalostí o partnerských institucích a zároveň ke zvýšení počtu návštěvníků obou zoologických zahrad. K investičním aktivitám realizovaným v rámci projektu na polské straně patřila výstavba objektu pro žirafy zpřístupněného návštěvníkům, včetně místnosti a galerie, kde jsou vystaveny informační tabule o obou městech. Na české straně vzniklo chovné centrum pro lemury, včetně venkovního výběhu. V obou objektech byl umístěn multimediální kiosek včetně softwaru, který seznamuje v českém a polském jazyce s informacemi o spolupráci ZOO Opole a ZOO Olomouc. V rámci publicity projektu byla vytvořena na obou stranách webová stránka, vytištěny dvoujazyčné letáky a vyrobeny CD a filmy. Dále partneři vydali průvodce o opolské zoologické zahradě a na české straně vznikla publikace Zoo v obrazech. Propojení infrastrukturních aktivit se vzděláváním přineslo naději na stálé rozvíjení chovu ohrožených druhů zvířat a zlepšení komfortu chovných podmínek splňujících standardy 21. století. Zajímavou iniciativou realizovanou v rámci projektu byla výměna vstupenek do partnerských zařízení. Při nákupu vstupenky do ZOO v Opoli návštěvníci obdrželi zároveň zdarma vstupenku do olomoucké zahrady. Stejným způsobem občané České republiky obdrželi vstupenky do opolské zahrady.

Coordinateur

Details

  • 85%   973 805,90
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires