Rechercher des projets européens

Spolupráce a výměna zkušeností mezi hasiči v obcích Lánov, Szklarska Poręba a Karpacz
Date du début: 30 avr. 2013, Date de fin: 29 juin 2015 PROJET  TERMINÉ 

Při návštěvách v Lánově polské partnery zaujala aktivní práce místního SDH. V Lánově existuje dlouhá tradice práce SDH na úrovni dospělých i dětí (v současné době má SDH cca 150 členů). Ze společných jednání představitelů obcí vyplynul záměr podpořit spolupráci jednotek dobrovolných hasičů, která budou zaměřena na společná cvičení, předávání zkušeností se zásahy a výchovou mládeže. Z důvodu potřeby modernizace zbrojnice a zázemí pro dobrovolné hasiče zamýšlí vedoucí partner rekonstruovat objekt hasičské zbrojnice včetně vybudování nové přístavby. Současně uvažuje o nákupu materiálního a technického vybavení (pro řídící operační centrum a činnosti hasičů). Zrekonstruované zázemí a zakoupené vybavení bude použito při společných cvičeních, setkáních a školeních. Sklářská Poreba si v rámci projektu zakoupí technické vybavení, které bude využito při společných setkáních a cvičeních. Jedná se o výkonnou motorovou pumpu a hadice. Dále uspořádá několik společných cvičení a setkání, kterých se budou účastnit i profesionální hasiči ze Sklář. Poreby. Obec Karpacz vybuduje hasičskou zbrojnici jako 1. etapu Krizového centra řízení a zorganizuje několik setkání a cvičení na úrovni mladých a dospělých hasičů. Cílem ukázek mladých hasičů z Lánova v Karpaczi je vzbudit zájem o tuto aktivitu i mezi mládeží v Karpaczi.K společným výstupům patří vydání inform. letáku s návodem postupu chování při vzniku krizové situace v partnerském státě a slovník odborných výrazů a povelů.Spolupráce hasičských jednotek bude probíhat na třech úrovních. 1. předávání zkušeností s výchovou hasičské mládeže, 2. společné aktivity hasičské mládeže, 3. předávání zkušeností mezi dospělými hasiči. Přehled aktivit partnerů je v příloze č. 20.

Coordinateur

Details

  • 85%   597 485,98
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

2 Participants partenaires