Rechercher des projets européens

Social Transport with Urban Big Data (Social Transport)
Date du début: 1 mai 2014, Date de fin: 30 avr. 2018 PROJET  TERMINÉ 

Social Transport with Urban Big Data

Coordinateur

Details