Rechercher des projets européens

sílení akceschopnosti JSDH při povodních (Posílení akceschopnosti JSDH při povodních)
Date du début: 31 mai 2009, Date de fin: 29 sept. 2012 PROJET  TERMINÉ 

Projekt řeší protipovodňovou ochranu příhraničního území podél řeky Opavy. Na české straně se jedná o území Statutárního města Opavy a obcí Brumovice a Holasovice, na polské straně o přilehlé území jednotlivých částí (vsí) střediskové obce (gminy) Branice (viz přiložená mapa). Události, spojené s řešením přívalových povodní na území Moravskoslezského kraje v příhraniční oblasti s Polskou republikou v povodí řeky Opavy znovu prokázaly nutnost dovybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů speciální technikou a rekonstrukce hasičských zbrojnic jako zázemí nejen pro zasahující jednotky, ale také pro evakuované obyvatelstvo. Potvrdila se skutečnost, že řešení povodňové situace v regionu je nemyslitelné bez úzké spolupráce s jednotek z obou stran hranice, proto součástí projektu je i společné závěrečná setkání za účelem seznámení s výstupy projektu a zpracování plánu pravidelných společných cvičení. Vzrůstající četnost mimořádných událostí a zejména pak rozsáhlost mimořádných událostí způsobených přírodními vlivy, převážně povodněmi, větrnou smrští, sněhovou kalamitou, a také neustálá hrozba teroristických akcí, mohou způsobit velké ohrožení rozsáhlých území a velkého počtu obyvatel. Důležitá je vzájemná spolupráce a součinnost s polskou stranou. Při likvidaci mimořádných událostí a ochraně obyvatel se vyžaduje nejen nasazení všech dostupných sil a prostředků z obou stran hranice. Nové vybavení JSDH novou požární technikou rozšíří operačně-taktické možnosti. Rovněž rekonstruované hasičské zbrojnice zajistí možnost soustředění a kvalitní zázemí nejen pro hasiče, ale i pro evakuované osoby. Nedostatek této techniky ve vybavení JSDH pak generuje nutnost jejího přesunu z jiných krajů a vojvodství, což vzhledem k charakteru povodní v příhraniční oblasti, eliminuje její účinné nasazení. Achievements: Projekt komplexně řešil protipovodňovou ochranu příhraničního území podél řeky Opavy. Na české straně se jednalo o území města Opavy a obcí Brumovice a Holasovice, na polské straně o přilehlé území jednotlivých částí střediskové obce Branice. Hlavním cílem projektu bylo zlepšení technického vybavení a zázemí jednotek sboru dobrovolných hasičů těchto obcí za účelem zvýšení jejich akceschopnosti při řešení mimořádných událostí (zejména povodní) a během zásahů v oblasti ochrany životního prostředí. V rámci projektu byly zrekonstruovány čtyři hasičské zbrojnice a pořízena speciální hasičská technika včetně povodňového příslušenství. Jelikož je řešení povodňové situace v regionu nemyslitelné bez úzké spolupráce jednotek z obou stran hranice, byla součástí projektu i společná setkání, jejichž smyslem bylo seznámení se s výstupy projektu, s pořízenou technikou a zpracování plánu pravidelných společných cvičení. Projekt přispěl ke zlepšení bezpečnosti cílových skupin v česko-polské příhraniční oblasti Moravskoslezského kraje. Sama realizace projektu pak upevnila přeshraniční struktury vybudované mezi partnery a rozšířila možnosti dalších přeshraničních kontaktů.

Coordinateur

Details

  • 83.1%   1 802 345,00
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

2 Participants partenaires