Rechercher des projets européens

Rýmařovsko v Opolském vojvodství
Date du début: 30 juin 2009, Date de fin: 30 janv. 2010 PROJET  TERMINÉ 

Město Rýmařov již několik let rozvíjí spolupráci s gminou Ozimek v Opolském vojvodství (Opolské vojvodství má 1,5 mil. obyvatel). Přesto v naší oblasti stále nedochází k rozšíření turistického ruchu polskými občany a také malé množství obyvatel mikroregionu Rýmařovsko navštěvuje polskou republika z jiných než nákupních důvodů. Proto je hlavním záměrem projektu propagace mikroregionu Rýmařovska, jeho přírodních krás, historických, kulturních památek a turistických zajímavostí. Tímto způsobem se snažíme přivést do mikroregionu maximum turistů, ale i rozšířit nabídky volnočasového vyžití českých občanů o aktivity v Opolském vojvodství. Realizace projektu proběhne ve třech fázích. V první fázi dojde k tvorbě a tisku propagačních brožur ve čtyřech světových jazycích, které budou propagovat jak mikroregion Rýmařovsko, tak i gminu Ozimek. Dále obálkové kapsy pro vkládání informačních letáků, trhací mapky měst, letáky, papírové reklamní tašky s propagací Rýmařovska i Ozimku a reklamní předměty (samolepky, rollery na skipasy, šnůrky na krk, odznaky, taštičky na klíče ) s logy obou partnerů. V druhé fázi dojde k modernizaci vybavení Informačního centra v Rýmařově. Jde o TV, umístěnou ve výloze, která bude promítat informace o Rýmařovsku a Ozimku v časové smyčce. Půjde o prezentace, fotky, filmy, akce, atd. a to jak v českém, tak i v polském jazyce.V případě, že turisté dorazí do města po pracovní době IC mají tyto informace mimořádný význam. V souvislosti s umístěním TV ve výloze musí být výloha dostatečně zabezpečena proti rozbití a vniknutí(výměna skla, bezpečnostní folie) a musí být opatřena elektrickou přípojkou.Dále dojde k vybavení reklamními poutači, stojany na letáky a zabezpečenými regály na reklamní předměty. Poslední fází budou dvě výměnné stáže pracovníků IC, které budou po dobu pěti dnů v Ozimku i Rýmařově.Záměrem je výměna informací a zkušeností pracovníků IC a seznámení s chodem IC na druhé straně hranice. Achievements: V rámci oblasti podpory zaměřené na podporu rozvoje cestovního ruchu v česko – polském příhraničí jsou realizovány nejen projekty vytváření nových turistických produktů, možná je rovněž přeshraniční propagace stávajících atrakcí. Tento typ spolupráce reprezentuje projekt Rýmařovsko v Opolském vojvodství" společně realizovaný městem Rýmařov a městem Ozimek v letech 2009 – 2010. Aktivity projektu lze rozdělit do dvou skupin. První se týkala výměny zkušeností mezi partnery a upevnění praktické spolupráce v oblasti cestovního ruchu. V rámci těchto aktivit pobývali na stážích u partnera zaměstnanci infocenter. Cílem bylo navázat partnerské kontakty a seznámit se s pracovními postupy a prioritami v cestovním ruchu u souseda. Druhá skupina aktivit byla zaměřena na společnou propagaci atrakcí partnerských mikroregionů. Partneři připravili a vydali řadu propagačních a informačních materiálů, které popisovaly možnosti volnočasových aktivit ve společném příhraničí, zejména pak přírodní atrakce, kulturní a historické památky a turistické zajímavosti. Byly vydány informační brožury, mapy a tématické letáky. Jazykové verze vydaných materiálů umožnily jejich využití nejen na české a polské straně příhraničí, ale jsou vhodné i pro informování turistů z dalších zemí. Partneři také využili nové technologie. Internetové stránky města Rýmařova a města Ozimek byly rozšířeny o informace o projektu a odkazy na stránky partnera. Pro zatraktivnění a zefektivnění práce v Informačním centru v Rýmařově byly zakoupeny prvky moderního vybavení. Partneři se také zavázali, že budou společně propagovat příhraničí na veletrzích cestovního ruchu a propagačních akcích.

Coordinateur

Details

  • 85%   31 947,25
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires