Rechercher des projets européens

Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem krośnieńskim, jasielskim i bardejowskim
Date du début: 30 avr. 2009, Date de fin: 30 déc. 2010 PROJET  TERMINÉ 

Droga Krosno- Toki to jedna z ważniejszych dróg powiatowych na terenie powiatu jasielskiego i krośnieńskiego. Łączy ona kilka dróg powiatowych, gminnych i wiejskich. Bardzo dobra lokalizacja bezpośrednio przy granicy słowackiej a zarazem brak możliwości spójnego połączenia ze Słowacją (najbliższe połączenie transportowe ze Słowacją w Barwinku -ok. 50 km) stanowi barierę dla rozwoju regionów przygranicznych. Działania podjęte w projekcie związane są z budową drogi po stronie słowackiej i przebudową istniejącej drogi po stronie polskiej i mają na celu rozwój współpracy polsko-słowackiej poprzez spójność połączeń w zakresie transportu komunikacyjnego w obszarze polsko-słowackiego pogranicza. Przedmiotowy zakres projektu obejmuje budowę drogi po stronie słowackiej obejmującej odcinek o długości 1,793km prowadzący z miejscowości Nižná Polianka do Granicy Państwa RS-RP. Po stronie polskiej dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1896R relacji Krosno-Kobylany-Toki na odcinku o łącznej długości 13,711 km. Obszar objęty projektem jest obszarem o szczególnie wysokim potencjale w zakresie turystyki – Magurski Park Narodowy. Rozwój i modernizacja układu komunikacyjnego pomiędzy Polską i Słowacją w rejonie Beskidu Niskiego w znacznym stopniu przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego w tym obszarze. Beskid Niski to dzisiaj najdziksze pasmo gór w Polsce. Znajdują się tu uzdrowiska, zabytki wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, skanseny, muzea, trasy narciarskie i rowerowe i wciąż powstają nowe trasy wykorzystywane w sezonie letnim jako trasy do ekstremalnych zjazdów rowerowych. Zwiększenie przygranicznego ruchu turystycznego sprzyja powstawaniu nowych elementów infrastruktury turystycznej (motele, agroturystyka, zajazdy), a co za tym idzie, zrównoważonemu rozwojowi całego regionu. Achievements: Projekt pn. "Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem krośnieńskim, jasielskim i bardejowskim" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 współfinansowany z Europejskiego Rozwoju Regionalnego. Głównym celem projektu jest zrównoważony rozwój przygranicznego obszaru powiatów krośnieńskiego, jasielskiego i bardejowskiego poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej obszaru przygranicznego, pomiędzy miastami Krosno, Jasło i Bardejów. Projekt jest realizowany w partnerstwie Powiatu Krośnieńskiego i Powiatu Jasielskiego po stronie polskiej oraz Zarządu i Utrzymania Dróg Regionu Autonomicznego Preszowa po stronie słowackiej. Zły stan infrastruktury drogowej na pograniczu polsko-słowackim charakteryzuje się niską jakością połączeń transportowych i komunikacyjnych i równocześnie ograniczeniem dostępności do Słowacji. Droga Krosno – Toki to jedna z ważniejszych dróg powiatowych na terenie powiatu jasielskiego i krośnieńskiego. Łączy ona kilka dróg powiatowych, gminnych i wiejskich. Bardzo dobra lokalizacja bezpośrednio przy granicy słowackiej a zarazem brak możliwości spójnego połączenia ze Słowacją (najbliższe połączenie transportowe ze Słowacją w Barwinku – ok. 50 km) stanowi barierę dla rozwoju regionów przygranicznych. Działania podjęte w projekcie związane są z budową drogi po stronie słowackiej i przebudową istniejącej po stronie polskiej, maja na celu rozwój współpracy polsko – słowackiej poprzez spójności połączeń w zakresie transportu komunikacyjnego w obszarze polsko - słowackiego pogranicza. Przedmiotowy zakres projektu obejmuje budowę drogi po stronie słowackiej obejmującej odcinek o długości 1,793 km prowadzący z miejscowości Nižná Polianka do Granicy Państwa RS-RP. Po stronie polskiej dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1896R relacji Krosno - Kobylany – Toki na odcinku o łącznej długości 13,711 km zlokalizowanej w powiecie jasielskim (5,910 km) oraz w powiecie krośnieńskim (7,801 km). Realizacja projektu przyczyni się do wyeliminowania brakujących połączeń w lokalnej, przygranicznej sieci komunikacyjnej, które hamują rozwój stosunków społecznych i gospodarczych, a także będzie sprzyjać skróceniu czasu podróży między ważnymi centrami gospodarczymi na obszarze transgranicznym oraz podniesieniu mobilności mieszkańców obszarów przygranicznych.

Coordinateur

Details

  • 85%   3 894 207,83
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

2 Participants partenaires