Rechercher des projets européens

ROCKET
Date du début: 31 mars 2016, Date de fin: 30 mars 2020 PROJET  TERMINÉ 

Description (EN): The "ROCKET - Regional Collaboration on Key Enabling Technologies" project is the engine to bring the Comprehensive Economic competencies in the area of KETs in the German-Dutch border area together, to build and to deploy a measurable and future-oriented economic development .KETs enable innovations in various application domains. The combination of technology and application expertise of R&D institutes and companies on both sides of the Dutch-German border will increase the competitiveness of both technology developers stimulate an orientation to new markets and OEMs (Original Equipment Manufacturer) offering innovative products .ROCKET focuses on three social challenges:• Health - KETs for pioneering applications in healthcare• Energy - KETs innovative solutions for energy efficiency, energy storage, conversion and transport• Manufacturing - KETs for smart, innovative and efficient productionROCKET will significantly and sustainable improve the current limited networks and cooperation within the border region in area of KETs. Feasibility studies and concrete innovation projects will enable KETs-based, cross-border value chains that will provide both answers to global challenges and growth impulses across the whole border region. Het project ROCKET - Regional Collaboration on Key Enabling Technologies is de motor om de uitgebreide economische competenties op het gebied van de KETs in het Duits-Nederlandse grensgebied samen te brengen, uit te bouwen en om te zetten in een meetbare en toekomstgerichte economische ontwikkeling. KETs maken innovaties in verschillende toepassingsdomeinen mogelijk. De combinatie van technologie en applicatie-expertise van R&D-instituten en bedrijven aan beide zijden van de Nederlands-Duitse grens zal het concurrentievermogen van zowel technologie-ontwikkelaars stimuleren door een oriëntatie op nieuwe markten als van OEMs (Original Equipment Manufacturer) die innovatieve producten aanbieden.ROCKET richt zich op drie maatschappelijke uitdagingen:•Gezondheid - KETs voor baanbrekende toepassingen in de gezondheidszorg•Energie - KETs voor innovatieve oplossingen voor energie-efficiëntie, energie-opslag, conversie en transport•Productie - KETs voor slimme, vernieuwende en efficiënte productieprocessenROCKET zal de tot nu toe beperkt aanwezige netwerken en samenwerking binnen de grensregio op het gebied van de KETs aanzienlijk en duurzaam verbeteren. Haalbaarheidsstudies en concrete innovatieprojecten zullen op KETs gebaseerde, grensoverschrijdende waardeketens mogelijk maken, die zowel antwoorden op de globale uitdagingen als groei-impulsen in het hele grensgebied zullen geven.

Coordinateur

Details

  • 50%   4 997 434,38
  • 2014 - 2020 INTERREG V-A Germany - The Netherlands
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

32 Participants partenaires