Rechercher des projets européens

Revitalizace hraniční řeky Olše
Date du début: 31 juil. 2009, Date de fin: 30 déc. 2010 PROJET  TERMINÉ 

V pohraniční česko-polské oblasti existují neustále překážky, které zpomalují společensko-ekonomické proměny,omezují využití místního potenciálu a také snižují atraktivitu regionu pro investory a turisty. K jedné ze zmíněných překážek patří neuspokojivý stav životního prostředí a jeho infrastruktury.Na území zahrnutém do projektu "Revitalizace hraniční řeky Olše", obyvatelé a jiné subjekty produkující odpadní vody jsou povinní , v souladu se závaznými předpisy, k jejich shromažďování v bezodtokových nádržích a následně k jejich odvozu do čističek odpadních vod pro jejich další zpracování. Technický stav nádrží vzbuzuje řadu pochybností, nádrže často netěsní, což způsobuje kontaminaci spodních a podzemních vod. Dochází k nekontrolovanému vypouštění odpadních vod přímo do vodních toků. Současná technická infrastruktura (délka sítě, počet a propustnost čističek vod ) není postačující k pokrytí aktuálních potřeb.V roce 2003 byl zpracován "Program revitalizace povodí Olše", k němuž se naše partnerské obce aktivně připojily. Mimo jiné na základě tohoto dokumentu obec Goleszów zahájila investiční akci spojenou s výstavbou kanalizační sítě v osadě Puńców. Dosud bylo zhotoveno 18 554 m kanalizační sítě, ke které bylo připojeno 261 obytných budov. Zbývající k další realizaci část, což je "III. etapa Úkol č.2 spolu s kanalizaci podél ulic Długa a Owocowa" je zahrnutá do toho projektu a jejím výsledkem bude výstavba 5 679 m kanalizační sítě s připojením dalších 65 obytných budov.Obec Vendryně vlastní zpracovaný stavební projekt na realizaci I. a II. etapy výstavby kanalizační sítě. V tomto roce je zahájena vlastní realizace I. etapy při finanční subvenci z Regionálního operačního programu.V rámciprojektu "Revitalizace hraniční řeky Olše" bude zpracována technická dokumentace poslední III. etapy výstavby kanalizační sítě.Planována délka sítě 5000 m s připojením dalších 100 obytných budov.

Coordinateur

Details

  • 85%   560 366,75
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires