Rechercher des projets européens

REpare (PREpare)
Date du début: 31 mars 2015, Date de fin: 30 mai 2018 PROJET  TERMINÉ 

Description (EN): The PREpare project aims at reducing the barrier effect of the border for emergency care and crisis preparedness in the EUREGIO. This project shall allow the implementation and evaluation of concrete pilot actions for reducing legal, organisational, cultural, and language barriers for cross-border cooperation without having to await long processes of changing the legal framework. Thereby, the EUREGIO is supposed to become one acute care region whose inhabitants get the optimal and fastest emergency care even if this is located in the neighbouring country. The backbone of this cross-border cooperation is a EUREGIOnal steering group consisting of the deci-sion makers in the border regions on one hand. On the other hand, working groups consisting of representatives of the professional emergency care organisations take care of the implementation of concrete actions into the daily practice. Two important foci in the project are the knowledge transfer on cross-border cooperation to the staff and the cross-border communication between organisations as well as with patients and the public. Based on an as-sessment of the pilot actions implemented in the project, regional and national authorities can decide after the end of the project if they recommend these actions as good practices for implementation in other border regions. Doel van het PREpare project is het verminderen van de barrièrewerking van de grens voor grensover-schrijdende acute zorgverlening en voorbereidende rampenbestrijding in de EUREGIO. Gedurende het project zal door implementatie en evaluatie van con-crete pilotmaatregelen juridische, organisatorische, culturele en taal belemmeringen weggenomen wor-den, zonder te moeten wachten op langdurige pro-cessen inzake verandering van bovenliggende wette-lijke randvoorwaarden. Daarmee zal de EUREGIO een acute zorg regio worden waar alle inwoners de meest optimale en snelste acute zorg ontvangen, ook indien deze zich in het buurland bevindt. De ruggen-graat van de grensoverschrijdende samenwerking vormt enerzijds de stuurgroep, bestaande uit be-leidsmakers van de grensregios. Anderzijds nemen expertgroepen bestaande uit vertegenwoordigers van acute zorg inrichtingen de implementatie van concrete acties in de dagelijkse praktijk over. Twee belangrijke speerpunten in het project zijn de over-dracht van kennis over grensoverschrijdende sa-menwerking aan het personeel en de grensover-schrijdende communicatie tussen inrichtingen, als-ook met patienten en de publiek. Gebaseerd op de evaluatie van de gedurende het project geïmplementeerde acties, beslissen regionale en na-tionale overheden na afloop van het project of de acties als good practices voor implementatie in an-dere grensregios aanbevolen zullen worden.

Coordinateur

Details

  • 46.3%   368 950,00
  • 2014 - 2020 INTERREG V-A Germany - The Netherlands
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

7 Participants partenaires