Rechercher des projets européens

project of the Jojk project (Förprojektering av Jojkprojekt)
Date du début: 31 août 2003, Date de fin: 30 déc. 2003 PROJET  TERMINÉ 

De flesta som bor i detta område idag har en vag kunskap om jojk som kulturuttryck. De som arbetar inom kultursektorn har större kunskaper om musiktraditioner från andra kulturer i andra delar av världen än den samiska musiken – jojken. Det existerar således en stor brist på kunskap omkring jojk. Traditionellt är kunskapen att jojka något som har överförts muntligt från generation till generation i flera tusen år. Idag har vår del av världen ändrat sig på så vis att detta inte längre fungerar. Vi använder allt mindre tid tillsammans med de s.k. kunskapsbärarna i familjen och allt mer tid i institutioner. Samtidigt blir vi bombarderade av starka intryck från media. Konsekvensen av detta blir att om vi vill förmedla kunskapen om jojk måste det ske i andra sammanhang än tidigare. Naturliga institutioner kan vara utbildningssystemet, från förskolor till högskolor. Andra arenor kan vara konserthallar och media. Skolsystemet kan ge en bred kunskapsförmedling kring jojk. Konserter och media presentationer kan verka motiverande och inspirerande. Detta projekt riktar sig mot bägge av dessa områden och siktar mot en bred och markant kompetenshöjning kring samisk musiktradition.

Coordinateur

Details