Rechercher des projets européens

PODIZANJE STANDARDA STUDENATA U PODRUCJU KULTURE
Date du début: 20 août 2012,

The Rijeka City Department of Culture and the University of Rijeka have jointly initiated the project USUD, as a continuation of the previous projects Kultivator and the University's project "Rijeka – a city worth studying in", with an aim to raise the standard of students in the area of culture.Following previous, preparatory parts of the project, which included research and analysis of the situation, project USUD aims at creating space for reflection and elaboration of cultural policies for student population. The project's goal is to further elaborate a platform for debate, consultations, active and inclusive participation and information of young people regarding cultural policies for young people, and particularly student population, at local level and their concretization through future measures and actions.The specific goals of the project activities are 1) to detect the reasons of the (non) activity of students in the cultural and artistic programmes 2) to enhance the participation of the University of Rijeka in the organisation of cultural and artistic activities, particularly those adapted to students' needs 3) to incite more active participation of students in the cultural and artistic activities, both as creators and consumers 4) to engage the largest possible number of young people and those responsible for drafting and applying cultural policies in a constructive debate on youth cultural policies 5) to improve intersectorial cooperation in the area of cultural youth policies 6) to create bases for the formation of a future university cultural centre.The activities of the project will take place in Rijeka and will in a period of thirty days include 2 expert round tables (60 participants - 48 local, 12 national participants and participants form the neighbouring countries ), 1 public debate (200 participants ), 10 workshops under the guidance of students (150 local participants) ; 10 cultural events and meetings with respective cultural managers (150) ; e-consultations on cultural policies for youth (120) and a campaign through traditional media and social networks with an aim to inform and include as large number of young people in the debate on cultural issues on local level (20.000 young people).Odjel za kulturu Grada Rijeke i SveuĔiliL?te u Rijeci zajedniĔki su pokrenuli projekt USUD kao nastavak projekta "Kultivator" i projekta SveuĔiliL?ta "Rijeka – grad u kojem vrijedi studirati", s ciljem podizanja standarda studenata u podruĔju kulture.Slijedom pripremnog dijela projekta, koji je ukljuĔivao istraLlivanje i analizu situacije, projekt USUD zacrtao je cilj stvaranja prostora za razmiL?ljanje i razradu kulturnih politika za studentsku populaciju. Cilj projekta je razraditi platformu za debatu, konzultacije, aktivno i inkluzivno sudjelovanje te informiranje mladih ljudi o kulturnim politikama za mlade, posebno studentsku populaciju, na lokalnoj razini, te konkretizaciju kroz buduće mjere i akcije.SpecifiĔni ciljevi projekta su 1) detektirati razloge (ne) aktivnosti studenata u kulturnim i umjetniĔkim programima, 2) povećati sudjelovanje SveuĔiliL?ta u Rijeci u organizaciji kulturnih i umjetniĔkih aktivnosti, posebno onih primjerenih studentskim potrebama, 3) povećati aktivno sudjelovanje studenata u kulturnim i umjetniĔkim aktivnostima, kao kreatora i kao konzumenata kulture, 4) ukljuĔiti L?to je veći broj mladih ljudi, kao i osoba odgovornih za donoL?enje i provođenje kulturnih politika u konstruktivnu debatu o kulturnim politikama za mlade 5) povećati intersektorsku suradnju i dijalog u podruĔju kulturnih politika za mlade) 6) stvoriti temelje za formiranje budućeg studentskog kulturnog centra.Projektne aktivnosti odrLlat će se u Rijeci, te će tijekom 30 dana ukljuĔiti 2 ekspertna okrugla stola (60 sudionika- 48 lokalnih, 12 nacionalnih sudionika i sudionika i susjednih zemalja), 1 javnu debatu (200 sudionika), 10 radionica pod vodstvom studenata (150klokalnih sudionika) ; 10 sudjelovanja na kulturnim događanjima i susreta s voditeljima ustanova (150 sudionika) ; e-konzultacije o kulturnim politikama za mlade (120) , kampanja putem tradicionalnih medija i virtualnih druL?tvenih mreLla s ciljem informiranja i ukljuĔivanja L?to L?ireg broja mladih ljudi u raspravu o kulturnim pitanjima na lokalnoj razini (ciljna skupina 20.000 mladih i studenata u Rijeci).

Coordinateur

Details