Rechercher des projets européens

Optimalizace hospodaření s vodou a zlepšení kvality vod v povodí řeky Metuje v Kladském pomezí výstavbou kanalizací v okolí měst Chudoby a Náchoda
Date du début: 30 avr. 2010, Date de fin: 29 oct. 2011 PROJET  TERMINÉ 

Partnerská města Kudowa a Náchod leží v geograficky stejném prostředí. Oblast leží v úmoří Severního moře. Voda z kudowských potoků a řek teče do řeky Metuje, která ústí do Labe. Nečištěné odpadní vody z této oblasti znečišťují zmíněné řeky. Právě proto se samosprávy obou měst i organizace zabývající se vodním hospodářstvím dohodly na společných aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a vod. Vzhledem ke geografickému sousedství a shodnému úmoří se jako nejvíce efektivní jeví společné řešení zmíněných problémů. Výsledkem spolupráce je již probíhající projekt týkající se třídění komunálního odpadu v obou městech realizovaný v rámci OPPS ČR - PR 2007-2013 a také již zrealizovaný projekt "Kanalizacja sanitarna dla lewobrzeżnej części Słonego - etap D" v rámci Programu Interreg III A. Během přípravy druhého zmíněného projektu byly vytipovány oblasti v obou městech, ve kterých dochází k největšímu znečišění a kde je tak třeba zavést odkanalizování. V Kudowě Zdrój je to část města Słone, která leží v bezprostřední blízkosti státní hranice a v Náchodě je to městská část Lipí ležící při řece Metuji. Oblast, ve které by došlo k realizaci projektu, je atraktivní z hlediska cestovního ruchu, nachází se v ní prameny minerálních vod a jiné přírodní hodnoty. V okolí řeky Metuje vedou cyklostezky překračující státní hranici. Je třeba zdůraznit, že polský žadatel v letošním roce zrealizoval z vlastních prostředků předposlední etapu výstavby kanalizace ve Słone. Realizace poslední etapy v rámci předkládaného projektu zcela vyřeší problém s odpadními vodami v části města Słone.

Coordinateur

Details

  • 85%   430 513,85
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires