Rechercher des projets européens

Ochrona dorzecza granicznej rzeki Poprad poprzez realizację wspólnego projektu wodno-kanalizacyjnego Gminy Uzdrowiskowej Muszyna (PL) oraz Združenia obcí Mikroregionu Minčol (SK)
Date du début: 30 juin 2009, Date de fin: 30 déc. 2010 PROJET  TERMINÉ 

Cieki wodne z terenu obu miejscowości objętych projektem (Muszyna oraz Čirč) odprowadzane są docelowo do granicznej dla obu krajów rzeki Poprad. Projekt jest zatem szczególnie istotny w kontekście dalszej poprawy czystości wód Popradu i możliwości zagospodarowania rzeki na cele turystyczno-rekreacyjne, a także ochrony bogatych walorów przyrodniczo-krajobrazowych. Celem projektu jest usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej w obu miejscowościach, a w konsekwencji, ochrona rzeki Poprad przed zanieczyszczeniami pochodzenia bytowego. W ramach projektu planuje się budowę kanalizacji sanitarnej w obszarach pozbawionych dostępu do sieci, rozbudowę wodociągu komunalnego oraz budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Čirč. Achievements: Projekt był szczególnie istotny w kontekście ochrony środowiska, poprawy czystości wód Popradu i możliwości zagospodarowania rzeki na cele turystyczno-rekreacyjne, gdyż cieki wodne z terenu obu miejscowości objętych projektem (Muszyna oraz Čirč) odprowadzane były docelowo do granicznej dla obu krajów rzeki Poprad. W ramach projektu wybudowanych zostało ponad 4 kilometry kanalizacji sanitarnej i ponad kilometr sieci wodociągowej. Po stronie słowackiej, w miejscowości Čirč stanęła oczyszczalnia ścieków.

Coordinateur

Details

  • 81.1%   1 646 973,19
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires