Rechercher des projets européens

Ochrana pred prírodnými katastrofami a povodňami v prihraničnej oblasti Hornej Oravy

Nosnou myšlienkou projektu je ochrana územia regiónu na oboch stranách hranice pred prírodnými katastrofami a povodňami.  Územie oboch partnerov spadá do povodia Váhu a teda ochrana pred povodňami musí byť koordinovaná spoločne. V oblasti protipožiarnej ochrany zohráva veľmi výraznú úlohu fakt, že časť zalesneného územia sa nachádza v pohraničnej oblasti, a teda pri výskyte prípadných lesných požiarov je pravdepodobné, že budú postihnuté obe strany. Podobná situácia je v prípade prírodných katastrof ako sú víchrice, či iné situácie neovplyvniteľné ľudským konaním. Do oblasti ochrany pred katastrofami zaraďujeme aj situácie vzniknuté, alebo ovplyvnené ľudskou činnosťou, ako sú nepredvídateľné udalosti majúce negatívny vplyv na životné prostredie, ako sú havárie a ekologické nešťastia spôsobené podnikateľkými subjektmi na území partnerov, ktorých následky je potrebné odstraňovať efektívne a v krátkom čase. Pre splenenie cieľov projektu počítame s realizáciou dvoch základných prvkov, ktoré významnou mierou prispejú k eliminácii nepriaznivých vplyvov prírodných katastrof, povodní a ekologických nešťastí. Prvým je modernizácia Hasičskej zbrojnice v Trstenej na slovenskej strane a druhým je zakúpenie špeciálneho záchranného hasičského vozidla na poľskej strane. Realizáciou projektu sa značne zlepší predpoklad na zefektívnenie zásahových možností a schopností záchranných zborov na oboch stranách. Projekt bude mať vplyv na rozvoj spolupráce s ďalšími mestami a regiónmi pri prevencii pred katastrofami, ako aj pri odstraňovaní ich následkov. Modernizáciou budovy Hasičskej zbrojnice vzniknú adekvátne priestory pre možné spoločné školenia a stretnutia, zároveň zakúpením špeciálneho záchranného hasičského vozidla na poľskej strane sa výrazne zvýši schopnosť zasahovať pri haváriách v pohraničnej oblasti. Achievements: V rámci projektu zameraného na ochranu regiónu pred prírodnými katastrofami a povodňami boli na oboch stranách hranice realizované investície, ktoré zvýšili akcieschopnosť hasičských zborov v prihraničnom regióne. V Trstenej bola modernizovaná hasičská zbrojnica. V jednotlivých miestnostiach boli umiestnené skrine a regály pre hasičské vybavenie a navyše bola vytvorená posilňovňa s vybavením na cvičenie. Na poľskej strane získala obec Jabłonka ďalšie vybavenie v podobe záchranársko-požiarneho vozidla vybaveného okrem iného defibrilátorom a termovíznou kamerou. Partneri zorganizovali odborné školenia pre hasičov z oblasti metodiky hasenia, činností počas zásahu a koordinácie spolupráce jednotiek, ale aj hasičské preteky a ukážky.

Coordinateur

Details

  • 85%   979 977,55
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires