Rechercher des projets européens

Ochrana ohrozených vtáčích druhov Západných Karpát
Date du début: 30 juin 2009, Date de fin: 29 juin 2012 PROJET  TERMINÉ 

Projekt sa zameriava na podporu biodiverzity ochranou 25 vybraných ohrozených vtáčích druhov prioritne sledovaných programom Natura 2000, ktoré majú v projektovom území z hľadiska oboch národných kritérií významné populácie. U nájdených hniezd sa tvorbou ochranných pásiem okolo nich a opravou nestabilných hniezd znížia hniezdne straty. Druhom ohrozeným nedostatkom hniezdnych možností sa vyinštalujú umelé hniezda. Zlepšeniu postoja obyvateľstva k prírode prispejú ekovýchovné aktivity s využitím vyrobených propagačných materiálov. Projekt podáva návrhy na trvalo udržateľné využitie území Natura 2000, informácie o možnostiach získania kompenzácií za hospodársku ujmu v týchto územiach a usmernenia ako minimalizovať negatívny dopad stavebných aktivít na územia a druhy Natura 2000. Achievements: Projekt bol zameraný na zlepšenie biodiverzity prostredníctvom ochrany 25 vybraných, ohrozených druhov vtákov, uvedených predovšetkým v programe Natura 2000. Okolo objavených hniezd boli vytvorené ochranné zóny a nestabilné hniezda alebo hniezda v zlom stave boli opravené, čo sa pričiní o zníženie strát odchovaných mláďat v budúcnosti. Pre druhy, ktoré sú ohrozené nedostatočným množstvom priestorov na hniezdenie pri, boli nainštalované umelé hniezda. Bolo vykonané nielen počítanie vtákov v zime, ale aj krúžkovanie vtákov. Aby komunita začala lepšie vnímať prírodu a problémy súvisiace s jej ochranou, organizovali partneri projektu krúžky z ekologického vzdelávania s použitím špeciálne vydaných informačných materiálov. Boli vykonávané prednášky a výlety s dielňami z pozorovania vtákov, bola zorganizovaná letná ornitologická škola a školenia z rozpoznávania vtákov, a taktiež školenia pre dobrovoľníkov z oblasti ochrany prírody a pozorovania vtákov. Boli vydané nielen metodické publikácie (príručka tvorenia ochranných zón okolo hniezd, príručka krúžkovania vtákov), ale aj publikácie o vtákoch regiónu. Dôležitým cieľom projektu bolo informovanie o spôsoboch trvalo udržateľného používania oblastí Natura 2000 ako aj o spôsoboch obmedzovania negatívneho vplyvu rozvoja infraštruktúry na oblasti a druhy v okruhu siete Natura 2000.

Coordinateur

Details

  • 82.8%   618 848,10
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires