Rechercher des projets européens

NOVÁ DIMENZE LOKÁLNÍ SPOLUPRÁCE NA POLSKO-ČESKÉM POHRANIČI
Date du début: 31 déc. 2012, Date de fin: 30 déc. 2014 PROJET  TERMINÉ 

Navzdory právním a institucionálním změnám, které vešly v platnost po přistoupení Polska a České republiky do EU a do Schengenského prostoru, stále existuje mnoho překážek ztěžující rozvoj spolupráce veřejných institucí na pohraničí. Momentálně jsou nejzávažnějšími překážkami především právní a administrativní bariéry a také nedostatek společných strategií lokálního rozvoje. Aktivity realizované v rámci tohoto projektu jsou odpovědí na zmiňované problémy. Ve výsledku realizace projektu vznikne 10 lokálních polsko-českých strategií pro rozvoj spolupráce zohledňující mezi jinými čerpání vnějších prostředků na realizaci společných polsko-českých projektů. Díky vypracování strategií získá minimálně 50 veřejných institucí z 5 regionů (vojvodství: dolnoslezské, opolské, slezské a rovněž kraje: moravskoslezský a olomoucký) konkrétní plány česko-polské spolupráce pro nové programové období 2014+. Strategie budou zahrnovat činnost jednotek územní samosprávy, vládních institucí a také nevládních neziskových organizací. Další aktivita realizovaná v rámci projektu bude mít za cíl odstranění právních a administrativních překážek ztěžující spolupráci. Momentálně totiž existuje mnoho překážek ztěžující spolupráci veřejných institucí v oblasti základních aspektů jejich činnosti (např. v oblasti možnosti zasahování policie či městské policie, pomoci poskytované záchrannou službou, atd.). V souvislosti s výše uvedeným, budou v rámci projektu zpracována doporučení změn v polských a českých vnitrostátních předpisech. V průběhu realizace této aktivity bude dopad projektu rozšířen na celé podporované území OPPS ČR-PR. Veškeré aktivity uskutečněné v rámci projektu jsou aktivitami s multiplikačním a synergickým efektem a přispívají ke vzniku mnoha vzorových, novátorských projektů polsko-české spolupráce v novém programovém období 2014+.

Coordinateur

Details

  • 80.8%   88 758,19
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires