Rechercher des projets européens

Naučné stezky v česko-polském příhraničí
Date du début: 31 mars 2009, Date de fin: 30 déc. 2010 PROJET  TERMINÉ 

Jaworský okres a Turnovsko jsou oblasti s vysokým přírodním a historickým potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu. Turnov je centrem turistické oblasti Český ráj a již přes 14 let úspěšně zajišťuje rozvoj cestovního ruchu v území (spolupráce se Sdružením Český ráj, koordinace turistických informačních center regionu). Powiat Jawor se také začíná výrazně podílet na rozvoji cestovního ruchu. Nastartování spolupráce mezi těmito institucemi navazuje na dlouholeté partnerství mezi Městy Turnov a Jawor. Vytvoření systému předávání zkušeností a společná tvorba nové turistické nabídky, včetně společné propagace (provázaná motivační hra pro návštěvníky), bude mít dopad na ekonomické oživení příhraničí. V projektu to bude zajištěno prostřednictvím činnosti mezinárodní pracovní skupiny, 3 workshopů, závěrečné konference a zapojením odborných škol cestovního ruchu.Na základě koncepčních materiálů, zkušeností a diskuse mezi oběma partnery byly pro tento projekt vydefinovány okruhy nejvážnějších nedostatků obou oblastí. Chybí síť naučných stezek a vybavenost pro volnočasové aktivity návštěvníků. V projektu budou na české straně vybudovány 3 naučné stezky v Turnově a okolí a na polské straně bude proznačena a vybavena naučná stezka na území zámeckého parku Muchow. Dále bude v obou lokalitách (Turnov a Muchow) vytvořen vícejazyčný informačně-naučný systém, zahrnující také 2 vícejazyčné zvukové informační tabule (Turnov) a 1 infobox(Muchow). Tyto aktivity vytvoří základ pro tvorbu společného turistického produktu, který bude cíleně propagován (tištěnými materiály, prezentačními roletami, prostřednictvím internetu, výstav a veletrhů CR).Podrobný popis aktivit projektu - viz nepovinná příloha č. 24 Achievements: Partneři Město Turnov a Powiat Jaworski připravili novou společnou nabídku cestovního ruchu, jejímž cílem bylo motivovat návštěvníky k využití turistické nabídky na české a polské straně a vytvořit základy trvalé partnerské spolupráce. Na polské straně došlo k výstavbě naučné stezky v zámeckém areálu s parkem v Muchowě. Podél stezky bylo instalováno 10 naučných tabulí o přírodním a historickém bohatství regionu. V parku pak byly umístěny lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, energeticky úsporné osvětlení, infobox, dále bylo vybudováno dětské hřiště a velký externí přístřešek s pódiem k různým vystoupením. Na české straně v rámci projektu vznikly tři tematické stezky - Zámecká naučná stezka, Kamenářská stezka seznamující i s významnými osobnostmi Turnovska a Stezka po stopách židovských památek v Turnově. Současně se uskutečnily vzájemné výměnné návštěvy skupin osob zapojených do rozvoje cestovního ruchu na obou stranách hranice, včetně exkurze studentů hotelových škol, to vše za účelem výměny zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe v oblasti rozvoje cestovního ruchu. Kromě toho byly vydány speciální turistické noviny ve třech jazykových mutacích, vznikla webová stránka a byla vyrobena fotografická prezentace regionu ve formě tematických rollupů využívaných na veletrzích cestovního ruchu. Vznikla také řada propagačních a informačních materiálů (mapy, brožury, letáky, reklamní tašky). Završením projektu byla konference cestovního ruchu, která byla první takového rozsahu na území Javorského okresu. Spolupráce mezi partnery byla viditelná jak ve fázi plánování projektu, v průběhu jeho realizace, tak i po ukončení v době udržitelnosti. Partneři mezi sebou sdíleli zkušenosti a společně připravovali propagačně marketingové aktivity, které - jak dokládají statistická data – přispěly k významnému nárůstu návštěvnosti v tomto příhraničním území.

Coordinateur

Details

  • 85%   595 244,00
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires