Rechercher des projets européens

Mare Purum

Inom Botnia-Atlanticaområdet finns en mängd anläggningar där biologiskt avloppsvattenrening används. Kännetecknande för området är också förekomsten av flera stora pappersbruk i vilka biologisk vattenrening också används. Därtill kommer ett antal stora kommunala anläggningar som dock kanske saknar den regionala prägeln som pappersbruken har. I regel belastar alla anläggningar Östersjön, vilken är ett känsligt innanhav. Mare Purum är ett projekt som ska höja den regionala kompetensen kring dessa biologiska anläggningar och på detta vis bidra till regionens hållbara utveckling. Målet är att utveckla den kompetens som finns i regionen kring avloppsvattenrening genom gränsöverskridande miljösamarbete. Ökad kunskap om avloppsvattenrening ska åstadkommas genom att utveckla realtidsmätningar för anläggningarna baserade på vibrationsspektroskopi och genom att utföra laboratorieförsök under kontrollerade omständigheter. Verksamheten genomsyras av ett omfattande analysarbete, där antalet anläggningar och prov som ska undersökas är mycket stort.

Coordinateur

Details

  • 50%   789 797,00
  • 2007 - 2013 Botnia Atlantica (SE-FI-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

4 Participants partenaires