Rechercher des projets européens

Learning by Action - Mobilizing Basic level students(Dyr, planter og natur), to on-job-training without salary in Europe.
Date du début: 1 juin 2014, Date de fin: 31 mai 2016 PROJET  TERMINÉ 

Vi er en lille landbrugsskole-afdeling på Sydfyn med ca. 100 elever på grundforløb/1HF. Rammerne er gamle som andels- og højskolebevægelsen. Her er en lang tradition for at arbejde international. Vi har arbejdet med undervisning af især østeuropæiske elever i en periode. Vi har modtaget elever fra Kina i 4 ugers forløb. På adelingen i Odense har vi etableret en egentlig international kursusafdeling hvor især en forkortet landbrugsuddannelse for elever fra Sydafrika fylder meget. Der er også tradition for at lave internationale studieture for eleverne både til Europa og USA. Turen til USA er placeret på 1 HF. På grundforløb har vi ikke haft tradition for at tilbyde eleverne ophold i udlandet. Elevgruppen på grundforløb hører oftest til blandt den svageste del af folkeskolens afgangsklasser. De der ikke kunne optages på gymnasiet. Mange har sproglige udfordringer både i dansk og engelsk. Flere elever er udfordret socialt også. For 4 år siden blev der udbudt et grundforløb på 40 uger der også indeholdt tilbud om opkvalificering på nogle almene fagområder: Dansk, engelsk, matematik og fysik. Forløbet blev døbt Dalum Plus. I forbindelse med opstarten blev der også ansat sproglærere. I kølvande heraf opstod også interessen for at sætte fokus på sprog, kultur og internationalisering. Dette førte til at der forår 2014 blev indsendt en Erasmus+ ansøgning. Et halvt år forinden startede det første EUX forløb på landbrugsskolen. Sommer 2015 trådte den nye erhvervsskolereform i kraft. Dette projekt er det første Erasmus projekt som Dalum Landbrugsskole har søgt og fået bevilget. De danske og udenlandske partnere er nye i Erasmus+ sammenhæng. Den lovgivning (EUD) som projektet er søgt og bevilget under er ændret i løbet af perioden. Kernen i vores mobilitet er et ophold af 4 uger i en udenlands virksomhed som relaterer til elevens faglige interesse for dyr, planter og landbrug. Sprog, kultur, personlig udvikling var ikke så meget i fokus. Hovedparten af vore elever ønsker at arbejde med traditionelt landbrug nogle er søgende og vil prøve sig selv af i virksomhede med får, heste eller mere eksotiske dyr. I ansøgningen skrev vi bl.a.: ”We want to maintain practice learning as a pedagogical corner stone in our learning approach. The aim is to rethink the learning approach within general subjects through improved opportunities for internationalization at basic course through the establishment of an international class. A key point in the internationalization is an unfolding of practice learning by the implementation of the learning partner concept.” Når teksten genlæses i dag er det meget tydeligt at her satte vi et meget ambitiøs mål for vores Erasmus projekt, men også i måske endnu højere grad for vores pædagogiske arbejde på skolen. I løbet af projektperioden er dette mål udfoldet og indarbejdet i vores undervisningsplaner som et fast projekt som alle elever skal igennem et projekt med virksomhedsforlagt undervisning (Drømmegård) på 2, 3 eller 4 uger. Opholdet kan afvikles i Danmark eller med Erasmus+ legater i det øvrige EU. Det markante mål er herved blevet udfoldet og omsat til et praktisk konkret virkelighed i skolens dagligdag. Målet om praktisk læring er langt fra tilendebragt, der vil også fremover blive arbejdet på at udvikle denne pædagogiske ambition. Ansøgningen var imidlertid ambitiøs herudover: 1. Adgang til det uddannelse og arbejde i EU: Internt på skolen ønskede vi at introducere et internationalt praktikophold for elever der er i starten af landbrugsuddannelsen, som en integreret og naturlig del af grunduddannelsen på landbrugsskolen, og således at mange elever oplevede at arbejde i andre EU lande er ligeså tilgængelig og muligt som arbejde og praktik i Danmark. • Evaluering: Succeskriteriet for dette mål er dels at vi er i stand til at bruge det meste af den Erasmus bevilling vi har fået tildelt, dels at vi får forløbet integreret i vores almindelig undervisningsplan. Første del er opfyldt med over 80% og virksomhedsforlagt undervisning er i dag en integreret del af undervisningsplanen enten med 3 eller 4 uger ophold i en virksomhed på grundforløb 1. 2. Samarbejde mellem alle danske landbrugsskoler: På nationalt plan ønskede vi at inddrage så mange landbrugsskoler som muligt. Evaluering: Kun2 af de inviterede landbrugsskoler har deltage aktivt som ”sending partner”. Den ene kun med en udsendelse af 4 elever. Der er etableret et tæt samarbejde med den anden landbrugsskole. 3. EU netværk for landbrugsskoleelever: På EU plan ønskede vi at etablere et godt netværk at praktikmuligheder for vore elever i form at udenlandske formidlende partnere og praktiksteder. Evaluering: Det netværk vi bruger er meget mindre end det vi har søgt at aktivere. Hovedparten (ca. 80%) af eleverne modtages af en partner og kun 6 øvrige partnere i 3 andre EU lande har været aktiv. Der er udviklet et meget tæt samarbejde med den ene ”hovedpartner”.

Coordinateur

Details

22 Participants partenaires