Rechercher des projets européens

KORSZERŰ, KÖRNYEZETRE ÁRTALMATLAN POLIMEREK / MODERNÉ EKOLOGICKY NEZÁVADNÉ POLYMÉRY (POLYFRIEND)
Date du début: 30 sept. 2012, Date de fin: 29 sept. 2014 PROJET  TERMINÉ 

Hlavným zámerom projektu je:Posilnenie intenzívnej a efektívnej spolupráce medzi slovenskými a maďarskými výskumnými ústavmi zameranej na spoločné potreby obidvoch krajín.Tento zámer nadväzuje na špecifický cieľ programu, ktorý má zlepšiť ekonomickú a sociálnu integráciu cezhraničných regiónov. Ide najmä o:- Spoločné sdieľanie výskumnej infraštruktúry, profesných skúseností a vedomostí za účelom ich efektívnejšieho využitia pre zvýšenie konkurencieschopnosti jednotlivých inštitúcií na medzinárodnej úrovni v oblasti výskumu a vývoja (R&D) ekologicky nezávadných polymérov.- Posilnenie výmeny mladých vedcov a PhD študentov na pracoviskách projektu pre zvýšenie úrovne ich vzdelanosti s potenciálom vytvorenia novej generácie vedcov s bohatými skúsenosťami a znalosťami v oblasti výskumu a vývoji materiálov pre priemyselné aplikácie.- Vytvorenie spoločnej základne pre spoločne orientovanú spoluprácu inštitúcií projektu s priemyselnými partnermi zameranú na prenos výsledkov výskumu a získaných poznatkov do praxe.- Na základe spolupráce partnerských inštitúcií s priemyselnými podnikmi zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských a maďarských firiem na domácich ale aj zahraničných trhoch.V súvislosti s celkovým zameraním a jeho obsahom tento projekt spadá pod ciele Špecifického programu 1.2.1 Spoločný rozvoj infraštruktúry vedy, výskumu a inovácií a spolupráce cezhraničného výskumu ? zvýšenie ekonomickej konkurencieschopnosti cezhraničných oblastí Slovenska a Maďarska.Ciele jednotlivých aktivít projektu sú:1.) Posilnenie a zvýraznenie spolupráce v oblasti výskumu a vývoja, rozšírenie infraštruktúry a diseminácia výskumných výsledkov medzi vedeckými a priemyselnými štruktúrami.2.) Spoločný výskumno vývojový zámer projektu na polymérne materiály pre polnohospodárstvo a obalovú techniku, ktoré budú najvhodnejšie pre požiadavky polnohospodárstva a obalového priemyslu pre Slovensko-maďarskú cezhraničnú oblasť. Achievements: The goal of the project was to develop new biodegradable polymeric materials applicable for mulching and food packaging with properties that best fit the requirements of the Slovak-Hungarian cross-border agricultural region. The project was focused also on the synthesis of polymers useful as a soil conditioner and the synthesis of new multifunctional stabilizers, whose diffusion and elution of polymeric materials will be negligible, and will meet the technical, economic and ecological requirements.

Coordinateur

Details

  • 85%   763 746,25
  • 2007 - 2013 Hungary - Slovak Republic (HU-SK)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website