Rechercher des projets européens

Kláštov - Vysoké Pole, Velkomoravské centrum Jižního Valašska
Date du début: 30 juin 2005, Date de fin: 30 déc. 2006 PROJET  TERMINÉ 

Projekt je zameren na vytvorení turistického produktu naucné stezky po hrebeni Vizovických vrchu zamerené na ukázku osídlení z dob Velkomoravské ríše, soucástí které bude mimo jiné vybudováno muzeum, kde budou umísteny nalezené exponáty, odstavné parkovište a ukázka osídlení prímo v míste nalezište. Projekt si klade za cíl zpracování studie a projektové dokumentace na výše uvedené aktivity na základe provedeného archeologického pruzkumu v lokalite Kláštov. Koncepce projektu sleduje dva problémy, které spolu úzce souvisí a vzájemne se podminují z hlediska financní podpory a casové návaznosti : - Získání prostredku na rozsáhlejší systematický archeologický výzkum hradiska Kláštov, vhodné zprístupnení a propagace, konzervace terénní situace a soucasne zlepšení ochrany této významné archeologické lokality pred nelegální prospekcí. - Využití soucasných a ocekávaných výsledku výzkumu pro podporu mezinárodní odborné spolupráce, turistického ruchu, poprípade místních a regionálních aktivit. Doplnení zatím pomerne skromné nabídky poznávacích turistických tras v širším regionu s vazbou na slovenské príhranicí. Projekt vychází ze zkušeností z pohranicního hradu Brumova a hradu Lukova, kde se podarilo úspešne kombinovat archeologický výzkum s konzervací hradních lokalit. Práce archeologa zde dala impuls pro vznik místních aktivit, které pak umožnily zarazení obou chátrajících zrícenin do nabídky atraktivních turistických cílu. Propagace obou lokalit dnes postupne zajištuje vícezdrojové financování dohledu, provozu, údržby a dalšího archeologického výzkumu. V míste soubežne vznikly další, prevážne kulturní aktivity, které rozšírily nabídku príhranicního regionu predevším v oblasti kulturní a poznávací turistiky.

Coordinateur

Details

  • 75%   834 000,00
  • 2000 - 2006 Slovakia - Czech Republic (SK-CZ)
  • Projet sur KEEP platform

1 Participants partenaires