Rechercher des projets européens

Karpackie niebo. Rozwój produktów turystycznych związanych z astronomią na terenie polsko-słowackiego pogranicza
Date du début: 31 août 2009, Date de fin: 30 mai 2012 PROJET  TERMINÉ 

Projekt Karpatské nebo má za cieľ rozvoj cestovného ruchu v regióne poľsko – slovenského pohraničia, konkrétne v jeho strednej a východnej časti. Je zameraný na tvorbu a propagáciu nových produktov a na tvorbu infraštruktúry podporujúcej produkty tzv. šetrného cestovného ruchu. Čiže turistiky spojenej s astronómiou, pozorovanie zachovanej prírody, turistiky spojenej s priemyselnými a technickými pamiatkami regiónu. Predmetom projektu je tiež výmena rôznorodých skúseností a poznatkov v oblasti astronómie a na ňu naviazaného cestovného ruchu. Ide o výmenu: Vedeckých poznatkov teoretických aj praktických odovzdávaných študentom, učiteľom a turistom. Poznatkov z oblasti stavebníctva, spojených s budovaním astronomických objektov a ich didakticko-turistického zariadenia, ktoré vyžaduje špeciálne, málo užívané technické riešenia. Skúseností spojených s ochranou životného prostredia, špeciálne s problematikou svetelného znečistenia. Achievements: Cieľom projektu je rozvoj turistiky v poľsko-slovenskom regióne pohraničia, predovšetkým v jeho stredovýchodnej časti. Sústreďoval sa na tvorbe a propagácii nových turistických produktov súvisiacich so špecializovanou turistikou (šetrnou pre životné prostredie) akou je turistika spojená s astronómiou, pozorovaním prírody a pozornosť obrátil na tvorbu turistickej a astronomickej infraštruktúry podporujúcej tieto produkty.Realizácia projektu spočívala na troch pilieroch- investícia – stavba planetária a nákup špecializovaného astronomického zariadenia- vzdelávanie – organizácia didaktických krúžkov z astronómie pre školy a zorganizované skupiny a ukážky tmavej oblohy a pozorovanie slnka pre všetkých záujemcov, a taktiež astro fotografické tvorivé dielne- propagácia - účasť na turistických trhoch, distribúcia letákov a informácií o nových produktoch. Propagácii napomáhal aj Park tmavej oblohy (oblohy neznečistenej svetlom, na ktorej je vidno viac hviezd ako napr. v meste), ktorý bol ustanovený v rámci projektu v decembri 2010 ako prvý na Slovensku a 20 v Európe. Park tmavej oblohy je svojským turistickým produktom, ktorý propaguje takzvanú ekologickú turistiku. Uznania sa dočkal aj zo strany Medzinárodnej astronomickej únie, ktorá vytvorenie Parku tmavej oblohy nad Poloninami, to sa týka aj toho na Kolonickým sedle, docenila tým, že asteroid 22469 nazvala POLONINY.Nepochybným úspechom projektu je rozširovanie astronómie medzi obyčajnými ľuďmi – priblíženie im takých objektov ako hviezdy, galaxie, hmlovina a planéty. Investície do projektu zahŕňali stavbu planetária pri Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle na Slovensku, prestavbu podkrovia budovy Všeobecnovzdelávacieho gymnázia v Lesku na didaktické zázemie školského astronomického observatória a nákup šiestich súprav špecializovaného zariadenia na pozorovanie oblohy vo dne a v noci pre partnerov projektu (vrátane gymnázia v Snine, observatória v Roztokách a Astronomického observatória na hore Lubomir vo Wiśniowej).

Coordinateur

Details

  • 84.7%   1 054 825,68
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

8 Participants partenaires