Rechercher des projets européens

internationaal leren en professionaliseren
Date du début: 1 juil. 2014, Date de fin: 30 juin 2016 PROJET  TERMINÉ 

Het Koning Willem l College hecht zeer aan het verleggen van grenzen voor zowel de leerlingen als de medewerkers. Focus op vakmanschap, kwaliteit van onderwijs, moderne vreemde talen, internationale competenties en wereldburgerschap (KWlC is UNESCO school) staan hoog op de prioriteitenlijst van het KW1C. Het hoofddoel van internationale stage is, en dat ligt ook besloten in wat de onderwijsinspectie van ons college vereist, om leerlingen de kans te geven zich op een internationale, geaccrediteerde stageplaats, waar arbeidsmarktrelevante leerinhouden zijn te halen, waar aan de stage opdrachten kan worden voldaan en waarbij de begeleiding conform voorschriften is, nog beter voor te bereiden op de steeds internationaler wordende arbeidsmarkt. Voor een helaas relatief klein deel van de leerlingenpopulatie is de internationale stage weggelegd. I-stage is een goede mogelijkheid om grenzen te verleggen. Leerlingen van de verschillende afdelingen van het KW1C die een deel van hun I-stage binnen of buiten Europa volbrengen, vergroten hun professionele vaardigheden, hun talenkennis en verrijken zich ook persoonlijk op een wijze die het hen mogelijk maakt zich breder te ontplooien en te manifesteren in hun beroeps- en privé-leven. Bovendien komt een internationale ervaring van zowel een leerling als een professional ten goede aan de onderwijskwaliteit. Activiteiten ondernomen tijdens de stage zijn geïntegreerd in het reguliere curriculum en worden gemonitord door de betrokken vakdocent en de stage-coördinator van de afdeling. Voor de inbedding van de I-stage wordt door het bureau [inter]nationale projecten samengewerkt met stage-coördinatoren waardoor gebruik gemaakt kan worden van een collegebreed netwerk en daardoor wordt er afdelings-overstijgend gewerkt. Good practises worden gedeeld met alle afdelingen. Met de collegebrede I-stage aanpak willen we realiseren dat een groter deel van de leerlingenpopulatie op ons college met de mogelijkheid een I-stage bekend wordt, enthousiast gemaakt door stagecoördinatoren op de afdeling. De mobiliteit van medewerkers is instrumenteel voor de leerlingenmobiliteit en de internationalisering van het curriculum. Medewerkers die internationale ervaringen kunnen delen met leerlingen zijn een rolmodel, vraagbaak optimaal toegeruste stagebegeleiders en kunnen twijfelende leerlingen met goed onderbouwde argumenten over de streep trekken om een internationale werk- en/of leerervaring op te gaan doen.. In samenwerking met de afdelingsdirecteuren en de afdeling HRM wordt de internationale professionalisering (jobshadowing en bedrijfsstage) uitgezet onder de KWlC medewerkers. Professionals dienen bij HRM een goed onderbouwde scholingsaanvraag in te dienen om in aanmerking te komen voor een internationale professionalisering. De resultaten worden meegenomen in het scholingsdossier van de medewerker.

Coordinateur

Details

12 Participants partenaires