Rechercher des projets européens

Idavollen- a culture union 2 (IDAVOLLEN - EN KULTURUNION 2)
Date du début: 30 sept. 2004, Date de fin: 29 juin 2007 PROJET  TERMINÉ 

Projektet Idavollen – en Kulturunion har som avsikt att, genom att ta till vara på, sammanföra och utveckla gemensamma kompetenser inom de deltagande kommunerna och folkhögskolorna, göra dessa attraktivare för bosatta, inflyttande, barn och ungdomar och nytt företagande. Vi avser att visa att vår gemensamma gränskultur är starkare än nationsgränsen, att genom konkreta samarbetsprojekt mellan kulturskolorna stärka våra elevers kreativitet och samhörighet. Vi utvidgar våra pedagogers och ledares kompetenser i att driva utvecklings/förnyelsearbete och samverkansprojekt. Detta gör vi både genom virtuella och personliga nätverk och genom teoretisk och praktisk utbildning. Vi vill också använda oss av pedagogisk utväxling för att både pedagoger och elever skall få del av våra gemensamt utvidgade kompetenser. Eleverna skall genom flera gränsöverskridande projekt få personliga upplevelser, kreativa stimuli och kontakter som förstärks genom virtuella nätverk som är en informationsstomme i de olika projekten. På detta sätt avser vi att skapa en grund för att de ingående kommunerna får ett större fokus, en attraktivare dragningskraft och ett bredare och gynnsammare klimat för utökat företagande.

Coordinateur

Details