Rechercher des projets européens

Hochwasserprognosesystem March - Thaya (Povodňová prognóza - Hochwasserprognose)
Date du début: 15 oct. 2008, Date de fin: 2 oct. 2011 PROJET  TERMINÉ 

Hochwässer stellen an March und Thaya - wie an allen Flüssen - für Anrainer eine besondere Gefahr und Herausforderung dar. Durch eine enge und effektive Zusammenarbeit bei der Erstellung von langfristigen Vorhersagen und Warnungen sollen Gefahr für die Bevölkerung und Schäden wesentlich reduziert werden. Darüber hinaus soll durch das System eine Basis für die grenzüberschreitend optimierte Nutzung der Hochwasserretentionsräume geschaffen werden. Das Ziel des Projektes ist die Schaffung eines Hochwasser-Prognosesystems für March und Thaya im tschechisch-österreichischen Grenzraum, um Gefahren bei Hochwässer und Schäden durch diese zu reduzieren. Das System soll Informationen liefern, um sich besser auf drohende Hochwässer einzustellen und diese im Rahmen der Möglichkeiten besser zu bewältigen. Das Prognosesystem wird grenzüberschreitende 48-Stunden-Prognosen mit Trendangaben für weitere drei Tage liefern. Es wird in Kooperation von Povodi Moravy, Land NÖ und CHMU Brno (Tschechische Hydrometeorologische Anstalt) unter Einbindung weiterer Institutionen im Einzugsgebiet der March betrieben werden. Povodně představují na řece Moravě a Dyji - stejně jako i na ostatních řekách - pro obyvatele obzvláště velké nebezpečí a výzvu. Díky těsné a efektivní spolupráci při vytváření dlouhodobých předpovědí a varování by mělo dojít ke značnému snížení ohrožení obyvatel a jiných škod. Kromě toho by díky tomuto systému měl být vytvořen základ pro přeshraniční optimální využívání povodňových retenčních prostorů. Cílem projektu je vytvoření předpovědního povodňového systému v česko-rakouském pohraničí pro řeky Moravu a Dyji, který umožní snížení povodňových nebezpečí a škod. Systém bude dodávat informace tak, aby bylo možno lépe se připravit na hrozící povodně a tím je v rámci možností lépe zvládnout. Předpovědní systém bude poskytovat přeshraniční 48hodinové prognózy s výhledem na následující tři dny. Bude provozován ve spolupráci Povodí Moravy, Země Dolní Rakousy a Českého hydrometeorologického ústavu Brno (ČHMÚ) společně s dalšími institucemi spojenými s řekou Moravou. Expected Results: • Ein meteorologisch-hydrologisches Prognose- und Simulationsmodell für das tschechisch-österreichische Grenzgebiet, welches alle für die Hochwasserprognose und –analyse nötigen Berechnungen erlaubt. Das System wird in das bestehende System von CHMU, welches andere Bereiche des Einzugsgebietes von March und Thaya abdeckt, vollständig integriert. • Neun zusätzliche bzw. maßgeblich erweitere Messstellen, welche im Hochwasserfall Daten erfassen, die für die Berechnungen von zentraler Bedeutung sind. • Eine gesamte, für überregionale Nutzung erforderliche IT-technische Infrastruktur, wobei als Basis hierfür die bestehenden Systeme bei den Projektpartnern und CHMU anzusehen sind. Diese Systeme umfassen Datenübertragung, Berechnung, Weiterleitung von Informationen an Verantwortliche von Hochwassermanagement und Zivilschutz. • Detaillierte begleitende Untersuchungen über die erzielbare Genauigkeit in Hinblick auf eine optimale Nutzung der Prognosen für ein aktives Hochwassermanagement. • Eine Verbesserung der organisatorischen Abläufe durch klare Schnittstellen und definierte Kommunikationswege bei der Nutzung des Systems. • Eine Verbesserung der überregionalen, zwischenstaatlichen Zusammenarbeit durch klare Informationen sowie durch detailliertere Kenntnisse der Anforderungen und Möglichkeiten der eingebundenen Institutionen. Výstupy projektu: • Srážko-odtokový předpovědní a simulační model pro česko-rakouské příhraniční území, který poskytuje veškeré výstupy nutné k předpovědnímu povodňovému systému a analýze. Systém bude zcela integrován do již existujícího systému ČHMÚ, který pokrývá ostatní oblasti povodí řeky Moravy a Dyje. • Devět dodatečných automaticky měřicích stanic, shromažďujících v případě povodní data, která jsou rozhodující pro následné výpočty. • Celková technická infrastruktura, která bude využívána v rámci přeshraničního území, přičemž základem jsou existující systémy projektových partnerů a ČHMÚ. Tyto systémy zahrnují přenos dat, výpočty, přenos informací na zodpovědné osoby z povodňového managementu a civilní ochrany. • Doprovodné vědecké práce, jejichž cílem je získání co nejpřesnějších výsledků prognóz a jejich optimální využívání pro povodňový management • Zlepšení organizačního chodu skrze jasně definované rozhraní komunikační cesty při využívání systému. • Zlepšení přeshraniční, mezistátní spolupráce díky jasným informacím a díky detailním znalostem požadavků a možností zapojených institucí.

Coordinateur

Details

  • 85%   615 438,38
  • 2007 - 2013 Austria - Czech Republic (AT-CZ)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires