Rechercher des projets européens

Higher education student and staff mobility project
Date du début: 1 juin 2014, Date de fin: 30 sept. 2015 PROJET  TERMINÉ 

Karadeniz Teknik Üniversitesi olarak Erasmus+ Program? kapsam?nda bireylerin hareketlili?i göz önünde bulundurularak bir de?erlendirme yap?ld???nda; 2014-2015 akademik y?l? için 4 farkl? faaliyet türüne dahil olarak toplamda 231 hareketlilik gerçekle?tirilmi?tir. Program?n arka plan? anlam?nda hareketlilik faaliyetleri gerçekle?meden önce programa kat?l?ma te?vik için farkl? kampüslerde ve farkl? tarihlerde tan?t?m toplant?lar? düzenlenmi?tir.Seçim ve yerle?tirme süreci sona erdi?inde oryantasyon ve bilgilendirme toplant?lar? düzenlenerek ö?rencilerin ve personelin sürece dahil edilmesi sa?lanm??t?r. Ö?renci Ö?renim Hareketlili?i kapsam?nda toplamda 156 ö?renci programdan faydalanm??t?r. Ö?renci profili dü?ünüldü?ünde ço?unlu?u lisans düzeyinde olmak üzere, az say?da da olsa yüksek lisans ve doktora düzeyinde faaliyete kat?l?m sa?lanm??t?r. Hareketlili?e kat?lan ö?rencilerimiz sosyal bilimler, fen bilimleri,e?itim bilimleri, sa?l?k bilimleri ve deniz bilimleri alan?nda ö?renim görmü?lerdir. Staj Hareketlili?i kapsam?nda 39 ö?renci programdan faydalanm??t?r.Ö?renci profili göz önünde bulunduruldu?unda programdan faydalanan lisans ö?rencileri say?ca daha fazlad?r. Ö?rencilerimizin 19 tanesi yüksekö?retim kurumunda, 20 tanesi ise i?letme tan?m?na uyan kurumlarda veya dil okullar?nda staj süreçlerini tamamlam??lard?r. Personel Ders Verme Hareketlili?i program?ndan yard?mc? doçent, doçent ve profesör olmak üzere 16 ö?retim üyesi faydalanm??t?r. Personel E?itim Alma Hareketlili?i kapsam?nda ö?retim üyesi,ö?retim eleman? ve idari-teknik personel olmak üzere toplamda 20 ki?i yurtd???nda e?itim alm??t?r.

Coordinateur

Details