Rechercher des projets européens

Higher education student and staff mobility project
Date du début: 1 juin 2014, Date de fin: 30 sept. 2015 PROJET  TERMINÉ 

2014 Erasmus + KA 103 projesi kapsam?nda Sabanc? Üniversitesi (SÜ) ve partner kurumlar? aras?nda i?birliklerinin güçlendirilmesi, lisans ö?renim, staj ve personel hareketlili?i hedeflenmi?tir. Projemiz kapsam?nda, Sabanc? Üniversitesi'nden 19 farkl? ülkeye 200 ki?inin hareketlili?i gerçekle?mi?tir. Proje dahilinde, ö?renim hareketlili?i için 54 farkl? kuruma 141, staj hareketlili?i için 22 farkl? kuruma 36 ö?renci gönderilmi?tir. 20 farkl? kuruma ise 23 personel hareketlili?i gerçekle?mi?tir. Buna ilaveten 77 farkl? kurum ve 20 farkl? ülkeden 196 ö?renci ise SÜ'de ö?renim görmü?tür. Proje kapsam?nda tan?t?m ve te?vik faaliyetleri düzenlenmi?, faydalan?c?lar?n ba?vuru ve yerle?im süreçleri tamamlanm??, yurt d???nda geçirilen ö?renim dönemleri akademik olarak tan?nm??, hem gelen hem de giden ö?rencileri kapsaml? oryantasyon programlar? düzenlenmi?, tüm yararlan?c?lara hareketlili?in her a?amas?nda destek verilmi?tir Bu proje ile ö?rencilerimiz farkl? sistemlerde e?itim alabilme,farkl? kültürlere ve ortamlara uyum sa?layabilme ve dil becerilerini,karar verme, analitik dü?ünme, yarat?c?l?k, tak?m çal??mas?, yeni bir fikirleri hayata geçirebilme, problem çözme, ö?renimi kendi ba??na tasarlayabilme, farkl? kültürlere de?er verme, kendini tan?ma gibi yetkinliklerini geli?tirmi?tir. Söz konusu beceriler özellikle i? hayat?nda ö?rencilerimize önemli avantajlar kazand?racakt?r. Yurt d???na ders vermeye giden ö?retim üyelerimiz partnerlar?m?zla mevcut ili?kilerimizin geli?mesine katk?da bulunmu?tur. Yurt d???na gönderdi?imiz personelimiz ise mesleki kar??la?t?rma çal??malar? yapma f?rsat? yakalam??t?r. Erasmus+ projesi ile 20 farkl? ülkeden SÜ'ye gelen ö?renciler ile kampüsümüzdeki ö?renci çe?itli?i artm??t?r. Sabanc? Üniversitesi uluslararas?la?ma stratejisi kapsam?nda mezunlar?m?z?n en az yüzde 20'sini yurt d???na gönderilmesi hedeflenmi? ve bu hedefe ula??lm??t?r. Yurt d???na gönderdi?imiz ö?rencilerin yakla??k %70'i Erasmus+ program?ndan faydalanm??t?r. Bu sebeple Erasmus+ KA 103 projesi, stratejik hedeflerimize ula?mam?zda çok önemli rol oynamaktad?r. Söz konusu strateji kapsam?nda kampüsteki uluslararas? ö?renci oran? ise %10 olarak hedeflemi?tir. Mevcut oran Erasm?us + KA 103 prosinin de katk?s?yla yüzdde xxxxx a ula?m??t?r.

Coordinateur

Details