Rechercher des projets européens

Higher education student and staff mobility project
Date du début: 1 juin 2014, Date de fin: 30 sept. 2015 PROJET  TERMINÉ 

Основните цели, които си поставя Тракийски университет за реализиране на дейностите по програма "Еразъм+" са свързани тясно с приоритетите, заложени в стратегията на Университета за повишаване на качеството и интернационализацията на образователния и научно-изследователски процеси, от една страна и стриктното спазване на принципите, заложени в подписаната Университетска Харта Еразъм+, от друга. Повишен интерес към изходящите мобилностите по програма «Еразъм+» от страна на студентите и преподавателите, по-голям брой реализирани студентски мобилности и мобилности на персонала в сравнение с планираните и реализираните през предходните години, повече привлечени и усвоени средства, установяване на нови контакти с висши училища и други организации и предприятия, търсене на нови и ефективни форми за информираност за участие в дейностите, както и за разпространение на придобитите положителен опит и добри практики, реализирани студентски и преподавателски входящи мобилности в повече образователни направления - ето това е резултатът от много добрата съвместна работа на координаторите по програмата в ТрУ на университетско и факултетно ниво, съвместно със Студентски съвет и Центъра за кариерно развитие. За съжаление, макар и минимален, отчитаме известен спад в броя на студентските мобилности с цел обучение в сравнение със студентските мобилности с цел практика.Основната причина за това според нас е все още съществуващата разлика в учебните планове и програми в университетите от ЕС и изискванията на българското законодателство в областта на висшето образование, особено при регулираните специалности. Връзката между образованието, натрупаните практически умения и реализацията на пазара на труда на завършващите студенти предопределя големия интерес от страна на нашите студенти към мобилностите с цел практика. Езиковите компетенции вече не са основна бариера за участие в мобилностите, но се работи за повишаване на нивото на езиковите познания на заминаващите студенти. ТрУ се старае да осигури нормални условия за обучение, преподаване и участие в различните дейности по програмата за всички студенти и преподаватели, включително и за тези в неравностойно положение, но в зависимост от спецификата и изискванията на съответните специалности. Тракийски университет работи непрекъснато за подобряване на организацията на учебния процес чрез внедряване на натрупания положителен опит от реализираните преподавателски мобилности, за разширяване на международните контакти и увеличаване участието в съвместни образователни и научни проекти.ТрУ гарантира пълно признаване на реално осъществен период на мобилност, улеснява и подпомага студентите при практическото организирането на мобилността. Всички заминаващи студенти получават СХЕ и обстойно се запознават с правата и отговорностите, посочени в нея. Обръща се особено внимание при изготвянето на Learning Agreement-а и на Training Agreement-a на заминаващите студенти с помощта на факултетните координатори и Еразъм офиса при Ректората. Много полезна е помощта на бившите Еразъм студенти. Пожелание на Еразъм студентите се издава европейско дипломно приложение. Системата за трансфер на кредити е разработена и се прилага във всички основни звена. Нямаме проблеми с академичното признаване на периодите на обучение и практика в чужбина и на получените кредити. Ако има такива, те са само по отделни дисциплини като формалната причина е непълното съответствие на учебните програми. Проблемите се разрешават след разговори с преподавателите и намиране на взаимно приемливо решение. Традиционни са работните срещи на Еразъм координаторите, на които се представят новостите и се обменят идеи и добри практики за по-добра организация на работата по програмата в ТрУ. Провеждането на информационни дни по основните звена се оказа предпочитана и успешна форма за реализиране на информационната политика по отношение на програмата.Своевременното актуализиране на информацията на Интернет-страницата на Университета осигурява бързо и своевременно разпространение на възможностите за академичен обмен. Като добра практика отчитаме и това, че преподавателите представят своите впечатления от реализирани мобилности на специални информационни срещи по факултети и катедри. Участието в преподавателска мобилност е много добра възможност, особено за младите преподаватели, за разширяване на контактите и включване в бъдещи съвместни проекти за разработване на учебни програми и научни изследвания. Традиционни се превръщат срещите на пристигащите студенти с факултетните ръководства и студентски съвет. При подготовката на заминаващите преподаватели се работи и за провеждане от тяхна страна на реклама на място.Срещите на пристигащите преподаватели с факултетните ръководства са неизменна част от тяхната програмата. За реклама и привличане на чуждестранни студенти и преподаватели са отпечатани нови рекламни материали. През 2015г. ТрУ отбеляза 20 години от създаването си и всички мероприятия и дейности бяха свързани с този юбилей.

Coordinateur

Details