Rechercher des projets européens

Help me to understand
Date du début: 1 sept. 2015, Date de fin: 31 août 2017 PROJET  TERMINÉ 

The project entitled: “Helps me to underestand” aims to establish an international mutual partnership and promote cooperation between European schools. The main aims of this cooperation are to enhance the quality of education, promote better knowledge of foreign languages, develop multicultural awareness, improve students´ key competencies, promote lifelong learning of the teachers and students, encourage their mobility and thus improve their chances at the labour market. The partners met at the eTwinning platform. Some of them have experience with the international partnership projects but some of them are newcomers in this kind of project. The key prerequisite was the experience with some innovative teaching methods and willingness to share their knowledge together with management and material capacity. Partner schools: Evanjelická spojená škola in Liptovský Mikuláš in Slovakia, Primary School in Tychy in Poland, The Salesian School "Santo Domingo Savio" in Spain, the 2nd Gymnasium of Pallini in Greece. All participating schools have 1730 students and 140 teachers together. About 370 students will be directly involved in the planned activities, but all present and future students and teachers will benefit from the project outcomes. The expected outcomes of the project are: an increase in students´ motivation and involvement in their own learning process, an improvement in students´ key competencies, particularly language, social and ICT competencies, an increased use of innovative teaching methods, innovation of the school educational programme, an open access website with teaching materials, a strengthening of the interest of students in other countries and cultures, a greater multicultural awareness ,and increased European awareness, an increased opportunities for students with special needs. The main expected impact of the project is students´ increased motivation to learn foreign languages, higher engagement in their own learning process, improvement of their foreign languge, ICT and social skills and greater multicultural awareness. As regards the participating schools we anticipate innovations in educational programmes, greater effectiveness of foreign language teaching, strengthening of the European Dimension in the daily school life and an increase in school attractiveness, enhancing teachers´motivation to use innovative teaching methods and improvement of the pratical usage of innovative teaching methods ( particularly : student- centered approach, project- based teaching, evaluative learning, CLIL). The successful implementation of the project will bring a more intensive cooperation of the parents with school, and their increased interest in school policy. It aims to provide the wider eduational community with open access teaching resources, increase their interest in innovative teaching methods and increase their motivation to participate in European projects. Projekt s názvom „Pomôž mi porozumieť“ sa usiluje o vytvorenie medzinárodného vzájomného partnerstva a podporu spolupráce medzi európskymi školami. Hlavnými cieľmi tejto spolupráce sú: zvýšiť kvalitu vzdelávania, podporiť lepšie znalosti cudzích jazykov, rozvíjať multikultúrne povedomie, zdokonaliť kľúčové kompetencie žiakov, podporovať celoživotné vzdelávanie učiteľov a študentov, povzbudzovať ich mobilitu, a tak zvyšovať ich šance na trhu práce. Partneri projektu sa stretli na stránke eTwinningu. Niektorí z nich majú skúsenosti s medzinárodnými partnerskými projektmi, ale niektorí sú v projekte takého druhu nováčikovia. Kľúčovým predpokladom bola skúsenosť s inovatívnymi učebnými metódami a ochota zdieľať ich vedomosti s dostatočnými personálnymi a materiálnymi kapacitami. Partnerské školy: Evanjelická spojená škola Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, Primary School, Tychy, Poľská republika, The Salesian School „Santo Domingo Savio“ , Španielsko, The 2nd Gymnasium of Pallini, Grécko. Všetky zúčastnené školy majú dohromady 1730 žiakov a 140 učiteľov. Okolo 370 študentov bude priamo zapojených do plánovaných aktivít. Predpokladanými výsledkami projektu sú: zvýšenie motivácie študentov,zlepšenie kľúčových kompetencií študentov, najmä jazykových, sociálnych a IKT , inovácia školského vzdelávacieho programu, web stránka s neobmedzeným prístupom k učebným materiálom, posilnenie záujmu žiakov o iné krajiny a kultúry, väčšie multikultúrne povedomie a európske povedomie, vzrastajúce možnosti pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pokiaľ ide o zúčastnené školy, očakávame inovácie vo vzdelávacích programoch, vyššiu efektívnosť vyučovania cudzích jazykov, posilnenie európskeho aspektu v každodennom školskom živote, zatraktívnenie školy, motiváciu učiteľov požívať inovatívne učebné metódy a zdokonalenie praktického používania týchto inovatívnych učebných metód. Projekt vytvorí materiály dostupné pre širšiu komunitu a zvýši ich motiváciu participovať na európskych projektoch.

Coordinateur

Details

3 Participants partenaires