Rechercher des projets européens

Grenzüberschreitende Straßenverbindung L8278 von der B41 – Staatsgrenze bei Höhenberg – Nové Hrady (Höhenberg - Nové Hrady)
Date du début: 23 avr. 2008, Date de fin: 30 déc. 2010 PROJET  TERMINÉ 

Coordinateur

Details

Projet Website

1 Participants partenaires