Rechercher des projets européens

Grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung Niederösterreich – Südböhmen (healthacross)
Date du début: 25 mai 2008, Date de fin: 30 déc. 2010 PROJET  TERMINÉ 

Um in Zukunft die Gesundheitsdienstleistungen in der Grenzregion zwischen Niederösterreich und Südböhmen für alle BewohnerInnen optimal nutzbar zu machen, wird das Projekt healthacross durchgeführt. Es handelt sich dabei um das erste großangelegte Projekt zur grenzüberschreitenden Kooperation im Gesundheitswesen zwischen einem alten und einem neuen EU-Mitgliedstaat und damit auch um ein Modellprojekt für andere Grenzregionen. „Grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung“ und Zusammenarbeit im Gesundheitssektor umfasst eine Vielzahl von Themen: angefangen von juristischen und zollrechtlichen Fragestellungen etwa im Bereich der grenzüberschreitenden Notfallversorgung (Grenzübertritt eines Krankenwagens) über Fragen der Verrechnung von Leistungen (Kostengefälle) bis hin zu langfristig gemeinsamer, regionaler Strukturplanung im Gesundheitswesen Eine im EU-Kontext besonders dringliche Fragestellung ist die Finanzierbarkeit von Gesundheitsdienstleistungen zwischen Mitgliedstaaten mit deutlich differierendem Lohn- und Kostengefälle. Im Rahmen von healthacross werden für all diese Fragen Lösungsvorschläge erarbeitet: durch Arbeitsgruppen zu spezifischen Themen, durch Sammlung und Auswertung von Datenmaterial, durch Einbindung von ExpertInnen sowie Analyse der Erfahrungen und Lösungskonzepte ähnlicher Kooperationsprojekte in der Europäischen Union. Aby všichni obyvatelé příhraničního regionu na pomezí Dolního Rakouska a Jihočeského kraje mohli v budoucnu optimálně využívat zdravotnické služby, bude realizován projekt healthacross. Jedná se o první rozsáhle pojatý projekt přeshraniční spolupráce mezi starým a novým členským státem EU ve zdravotnictví, a tím i o modelový projekt pro jiné příhraniční regiony. „Přeshraniční poskytování zdravotní péče“ a spolupráce ve zdravotnickém sektoru zahrnuje množství témat: počínaje právními a celně právními otázkami například v oblasti přeshraničního poskytování rychlé zdravotnické pomoci (výjezd sanitky přes státní hranici) přes otázky vyúčtování výkonů (rozdílná výše nákladů) až po dlouhodobé společné regionální strukturální plánování ve zdravotnictví. Mimořádně naléhavou otázku představuje v kontextu EU financovatelnost zdravotnických služeb mezi členskými státy se značně rozdílnou úrovní mezd a výší nákladů. V rámci projektu healthacross budou pro všechny tyto otázky vypracovány návrhy řešení, a to ustavením pracovních skupin ke specifickým tématům, sběrem a vyhodnocováním datového materiálu, zapojením odborníků i analýzou zkušeností a koncepcí řešení z podobných kooperačních projektů v Evropské unii. Expected Results: Projektgegenstand von healthacross ist die Erarbeitung von Grundlagen für eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit sowie die Lösung konkreter Fragestellungen zu ausgewählten Themenbereichen: 1. Erstellung eines Strukturvergleichs und Leistungsindex für die Projektregion 2. Erarbeitung konkreter Handlungsleitfäden 3. Durchführung einer Machbarkeitsstudie für ein grenzüberschreitendes Gesundheitszentrum Ausgangsbasis für das Projekt bildet die Erstellung eines Leistungs- und Strukturindex für die Region. Handlungsleitfäden zu spezifischen Fragestellungen (juristische, zollrechtliche, abrechnungstechnische Fragen, etc.) schaffen die Basis für den Abschluss bilateraler Verträge zur Regelung einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Als Zukunftsvision wird ein gemeinsames Gesundheitszentrum angestrebt, das durch eine Machbarkeitsstudie vorbereitet und wissenschaftlich begleitet wird. Die Ergebnisse von healthacross werden der Öffentlichkeit bei diversen nationalen und internationalen Veranstaltungen, mittels Medienarbeit und über die Projekt-Website vorgestellt. Předmětem projektu healthacross je vytvoření základních předpokladů pro přeshraniční spolupráci i řešení konkrétních otázek v rámci vybraných tematických okruhů: 1. strukturální srovnání a vytvoření rejstříku služeb pro projektový region 2. vypracování konkrétních vodítek pro další postup 3. zpracování studie proveditelnosti pro přeshraniční zdravotnické centrum Výchozí základnou projektu je vytvoření rejstříku služeb a struktur v projektovém regionu. Vodítka ke specifickým otázkám (právním, celně právním, účetně technickým atd.) se stanou základem pro uzavření bilaterálních smluv upravujících přeshraniční spolupráci. Vizí projektu do budoucna a cílem úsilí je vybudování společného zdravotnického centra, jehož vznik bude vědecky doprovázen a připraven studií proveditelnosti. Výsledky projektu healthacross budou představeny veřejnosti při různých tuzemských i mezinárodních akcích, pomocí mediální práce a prostřednictvím webových stránek projektu.

Coordinateur

Details

  • 85%   425 000,00
  • 2007 - 2013 Austria - Czech Republic (AT-CZ)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires