Rechercher des projets européens

Grenseprofilen 2003
Date du début: 31 mai 2002, Date de fin: 30 oct. 2004 PROJET  TERMINÉ 

Et godt datagrunnlag er en en nødvendig forutsetning for å utvikle gode livs- og miljøbetingelser i grenseregionen. "Grenseprofilen 2003 - Befolkningsundersøkelse om helsetilstanden og miljøforhold i Østfold og Fyrbodal" skal kartlegge befolkningens syn på egen helsetilstand og miljøforhold som har betydning for denne, gjennom en spørreundersøkelse med sikte på å skape et felles utgangspunkt for utviklingen av folkehelsearbeidet i grenseregionen. Undersøkelsen vil tjene flere formål: - vise helsetilstanden for befolkningen i Østfold - Fyrbodal i 2003 - vise befolkningens oppfatning om viktige miljøspørsmål - belyse aktuelle helse- og miljøpolitiske problemstillinger - brukes som utgangspunkt for lokale tiltak og spesielle undersøkelser - få viderutviklet et offensivt folkehelsearbeid i grenseregionen.

Coordinateur

Details