Rechercher des projets européens

gram profesní přípravy specialistů - lídrů transferu inovací a moderních technologií do firem na polsko-českém pohraničí (Program profesní přípravy specialistů - lídrů transferu inovací a moderních technologií do firem na polsko-českém pohraničí)
Date du début: 30 sept. 2010, Date de fin: 29 sept. 2013 PROJET  TERMINÉ 

Polsko-české pohraničí má dlouholetou průmyslovou tradici a lidský potenciál, podporovaný dobře rozvinutou vzdělávací infrastrukturou, kterou je třeba nasměrovat na moderní vzdělávání. Společensko-hospodářské změny z 90 let: restrukturalizace průmyslu, změny na trhu práce a redukce zaměstnanosti, postavily před hospodářství v pohraničí nové, strategické výzvy týkající se inovace, zlepšení konkurenceschopnosti a utváření hospodaření se znalostmi. V tomto procesu hraje klíčovou roli kvalita znalostí a schopností obyvatel pohraničí, a zvláště proinovační nastavení technických kádrů. Aktuálními pořadavky trhu práce v pohraničí jsou vzdělávání kompetentních specialistů v souladu s hospodářským profilem pohraničí, kde zvláštního významu nabírá spolupráce v oblasti vdělávání na polsko-českých školách.Analýza trhu práce, vedená oběma Partnery v souvislosti s hodnocením metodiky i programu profesního vzdělávání na obou vysokých školách potvrzuje, že polsko-české firmy fungující v pohraničí naléhavě poptávají specialisty ?inženýry typu lídrů implementace inovací a moderních technologií (více viz. příloha č.15).Bohužel v hodnocení obou Partnerů, současné programy odborného vzdělávání na technických školách I. a II. stupně v Polsku i České Republice nezohledňují v dostačujícím rozsahu problematiku konkurenceschopnostni, inovací a moderních technologií.Komplexní a profesionální odborná příprava studentů technických směrů vstupu na pohraniční pracovní trh by měla být vázána na analýzu trhu a přípravy společné transhraniční didaktické cesty v oblasti inovace transferu technologií a přípravu speciálního vzdělávacího programu na obou školách.Ten vybaví studenty inovačními znalostmi diagnostiky zařízení v průmyslu, umožní naučit se sousední jazyk a usnadní získání kontaktů s budoucími zaměstnavateli z pohraničí. Achievements: Hlavním cílem projektu byla podpora hospodářského rozvoje a mezinárodní konkurence na polsko-českém příhraničí. Zlepšením kvality odborného vzdělávání studentů na technických školách formou získání znalostí o inovacích a podnikání i formou získávání nových odborných kvalifikací, se zlepší jejich pozice na přeshraničním pracovním trhu. Projekt byl určen studentům z polsko-českého příhraničí, akademickým pracovníkům zapojených vysokých škol a podnikatelům. Realizace projektu zahrnovala analýzu pracovního trhu, přeshraniční vzdělávací program, program stáží, panel spolupráce a výměny zkušeností českých a polských didaktických pracovníků. Výsledky projektu přinesly: rozvoj odborných znalostí studentů díky praktickému kontaktu s inovačními technologiemi, firmami a hospodářským prostředím příhraničí v souladu s potřebami přeshraničního pracovního trhu zjištěnými analýzou; obohacení studijních programů technických směrů zapojených vysokých škol o problematiku inovací a moderních technologií; zlepšení odborné pozice studentů v příhraničí díky výuce sousedního jazyka a získání praktických znalostí používání moderních metod magnetické paměti kovu, která je používaná v mnohých průmyslových odvětvích na polsko-českém příhraničí; zintenzivnění spolupráce partnerských vysokých škol, Akademii Techniczno-Humanistycznej v Bielsko-Biala a VŠB Technická univerzita Ostrava, mimo jiné v oblasti výměny zkušeností týkajících se odborného vzdělávání.

Coordinateur

Details

  • 85%   434 650,47
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires