Rechercher des projets européens

ftuin Kaderrichtlijn Water (Proeftuin Kaderrichtlijn Water)
Date du début: 31 oct. 2010, Date de fin: 30 oct. 2013 PROJET  TERMINÉ 

Eind 2015 zullen alle lidstaten van de Europese Unie moeten zorgen dat het oppervlakte- en grondwater een goede kwaliteit heeft. Ondanks alle inspanningen blijkt dat de waterkwaliteitsnormen nog steeds worden overschreden. In een drietal polders zal via een integrale aanpak, die er op gericht is om meer dan de wettelijk voorgeschreven maatregelen uit te voeren, nagegaan worden of een dergelijke aanpak wel tot het voorgeschreven resultaat leidt. Deze drie geselecteerde polders liggen in de provincies Zeeland en Oost- en West-Vlaanderen en kennen ieder hun eigen problematiek.De bedoeling is om door intensieve voorlichting, begeleiding en het geven van premies voor bovenwettelijke maatregelen de inwoners/eigenaren van de drie polders te bewegen om hun emissies te verminderen. Dat is maatwerk en zal in het ene geval leiden tot de installatie van zuiveringsinstallatie en in het andere geval tot andere manieren van grondbewerking en zo leiden tot de gewenste waterkwaliteit.Naast de waterkwaliteit zal ook de nog steeds doorgaande verlaging het grondwaterpeil worden aangepakt. Gekeken zal worden naar alternatieve waterbronnen. De inzet van de partners is er ook op gericht om de betrokkenen er van te overtuigen dat een goede waterkwaliteit ook voor hen voordelen oplevert. Achievements: Eind 2015 zullen alle lidstaten van de Europese Unie moeten zorgen dat het oppervlakte- en grondwater van goede kwaliteit is. Binnen het proeftuinproject Kaderrichtlijn Water werden landbouwers uit drie poldergebieden in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen Zeeland intensief geïnformeerd en aangespoord om hun emissies (bv. zware metalen, gewasbeschermingsmiddelen e.d.) te verminderen en zo de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te verbeteren. De aandacht ging daarbij uit naar het bewerken en bemesten van de bodem, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, het zuiveren van afvalwater en het gebruik van alternatieve waterbronnen. Door het project werden landbouwers onder meer gestimuleerd om bovenwettelijke maatregelen te nemen door de aanleg van waterzuiveringsinstallaties (IBAs). Daarnaast werden landbouwers actief benaderd over nieuwe bemestings- en grondbewerkingsmethoden. Het project richtte zich verder ook op nieuwe methodes om spuittoestellen te reinigen en het spoel- en reinigingswater te zuiveren.

Coordinateur

Details

  • 46.7%   527 206,14
  • 2007 - 2013 Border Region Flanders - Netherlands (BE-NL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

5 Participants partenaires