Rechercher des projets européens

Friedensmarsch durch das tschechisch-bayerische Grenzgebiet
Date du début: 31 janv. 2009, Date de fin: 30 déc. 2009 PROJET  TERMINÉ 

Coordinateur

Details

  • 85%   39 253,85
  • 2007 - 2013 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires