Rechercher des projets européens

För livskraftiga småvatten i Kvarkenregionen

Det övergripande syftet med projektet är att på lång sikt förbättra livskraften och tillståndet i alla småvatten i Kvarkenregionen. Markägare, lokala aktörer, organisationer, kommuner och myndigheter behöver riktlinjer och modeller för vattenvård i små vatten, både vad gäller det tekniska och information och samverkan. Sakkunskap om skötsel av vattendrag finns inom olika organisationer i Kvarkenregionen. I projektet tar man särskilt fasta på regionala karaktörsdrag som tex. Fysisk påverkan och sura sulfatjordar och deras effekter på små vattendrag. Målet är att även små vattendrag når god ekologisk status inom ramen för den tidtabell som vattenramdirektivet föreskriver samt att Kvarkenregionen fungerar som regional modell för vattenvården av små vattendrag i Sverige och Finland.

Coordinateur

Details

  • 50%   747 732,00
  • 2007 - 2013 Botnia Atlantica (SE-FI-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

5 Participants partenaires