Rechercher des projets européens

Festiwal Międzynarodowe Poleskie Lato z Folklorem

Projekt “Festiwal Międzynarodowe Poleskie Lato z Folklorem” wzmacnia transgraniczną współpracę lokalną oraz zwiększa ofertę kulturalną i dostępność do niej mieszkańców regionu i turystów odwiedzających Pojezierze Łęczyńsko – Włodawskie. Oddalenie od dużych ośrodków kultury wpływa na niedostateczne uczestnictwo w zjawiskach kultury. Powoduje to wciąż pogłębiające się rozwarstwienie cywilizacyjne społeczeństwa i wpływa na niedostateczną konkurencyjność turystyczną regionu. Poprzez realizację festiwalu budowana jest świadomość wspólnego dziedzictwa kulturalnego ludności Polesia Zachodniego i Wschodniego. Sprzyja to ciągłemu wzrostowi współpracy samorządów, organizacji i jednostek kultury. Przedstawienie kondycji polskiego folkloru na tle folkloru Ukrainy i Białorusi, wzmacnia tolerancję i “otwarcie na świat”. Wzajemna trójstronna prezentacja folkloru pozwoli na lepsze poznanie kultury i społeczeństw po obu stronach Bugu. Organizacja festiwalu zacieśni współpracę transgraniczną w dziedzinie kultury, zwiększy bezpośrednie kontakty miedzy mieszkańcami strefy nadgranicznej. Pozwali to na nawiązanie długofalowej współpracy i tworzenie nowych projektów. Dodatkowym efektem nawiązania współpracy ze stroną Białoruską i Ukraińską będzie konferencja władz samorządowych mająca na celu wymianę doświadczeń i generowanie nowych pomysłów w dziedzinie kulturalnej, społecznej i gospodarczej. Dodatkowo obok warsztatów tanecznych poprowadzone zostaną Międzynarodowe Warsztaty Muzyczne. Równolegle z warsztatami zorganizowane zostaną seminaria z udziałem kierowników grup, ekspertów i organizatorów dotyczące rekonstrukcji i kultywacji tradycji ludowych oraz wytyczanie nowych kierunków pracy z dziećmi i młodzieżą. Te nowe działania są wynikiem doświadczeń zdobytych przy realizacji poprzedniego projektu i wydatnie pogłębią i poszerzą współpracę transgraniczną.

Coordinateur

Details

2 Participants partenaires