Rechercher des projets européens

Euroregionalne staże - Jak korzystać z funduszy unijnych

Projekt ma na celu zacieśnienie współpracy transgranicznej między miastami z Polski (Krasnystaw) i z Ukrainy (Turijsk, Horochiv, Kiverci), poprzez wspólną pracę stażystów nad projektami unijnymi. Brak odpowiednio wykwalifikowanych osób powoduje, że miasta ukraińskie w bardzo małym stopniu wykorzystują unijne środki. Staże pomogą w zdobyciu niezbędnej wiedzy teoretycznej jak i praktycznej, aby poprawić tę sytuację. Realizacja projektu przyniesie korzyści społecznościom lokalnym po obu stronach granicy, przyczyni się do zacierania stereotypów funkcjonujących w świadomości narodów i otworzy możliwości współpracy w nowych dziedzinach życia. Działania organizacyjne przyczynią się do nawiązania nowych kontaktów i zacieśnienie już istniejących, między miastami uczestniczącymi w projekcie, ułatwią społecznościom lokalnym dotarcia do informacji na temat środków unijnych, a także do przełamanie funkcjonujących w świadomości narodowej stereotypów. Uczestnictwo wschodnich sąsiadów w stażach pozwoli im na zdobycie wiedzy na temat sposobów aplikowania o środki z UE.

Coordinateur

Details

2 Participants partenaires