Rechercher des projets européens

Európa pre deti / Európa a gyermekekért (Európa pre deti/Európa a gyermekekért)
Date du début: 31 août 2012, Date de fin: 30 août 2013 PROJET  TERMINÉ 

Projekt je podávaný v Prioritnej osy 1 vrámci nej v 1.6. Spoločné využívanie a rozvoj ľudských zdrojov a 1.6.1. Spoločné školenie, vzdelávanie a vytváranie sietí.Hlavný zámer projektu, ktorým je zvýšiť odbornú spôsobilosť a cezhraničnú spoluprácu pedagogických pracovníkov v prihraničnej oblasti je v súlade s hlavným cieľom programu a to zvýšenie úrovne hospodárskej a sociálnej integrácie maďarsko - slovenskej prihraničnej oblasti. Hlavným cieľom projektu "Európa pre deti" je zabezpečiť profesionálne vzdelávanie pedagogických pracovníkov základných škôl v oboch zúčastnených partnerských mestách, zvýšiť spoluprácu vzdelávacích inštitúcií s cieľom vzájomnej výmeny skúseností a odborných poznatkov ako i realizovať spoločné školiace a výmenné programy pre pedagógov i deti. Projekt orientuje svoju pozornosť na zabezpečenie rovnosti príležitostí pre lepšie uplatnenie sa nadaných detí so sociálne znevýhodnených skupín, ako i na sieťovanie odborných pracovníkov a nápomocných inštitúcií v prihraničnej oblasti. Realizáciou projektu sa naplnia nasledovné špecifické ciele: Posilnená hospodárska konkurencieschopnosť v prihraničnej oblasti, ako i Zvýšená sociálna a kultúrna súdržnosti ľudí a komunít predovšetkým prostredníctvom realizácie projektových aktivít:- spoločné vzdelávanie pedagogických pracovníkov formou workshopov ako i kurzov- vybudovania nových životaschopných a hospodársko- spoločensky prospešných partnerstiev.- vypracovanie metodiky na zavádzanie inovatívnych prvkov do edukačného procesu- výmena skúseností pedagogických pracovníkov prostredníctvom výmenného pobytu pedagógov- overovanie teoretických skúseností v praxi prostredníctvom študenstkého výmenného pobytu. Achievements: Professional teachers are the basis for educating the young generation. Information technology is changing so quickly influencing our everyday life that state education should also adjust to the new trends. Within the project, Hungarian and Slovak teachers were trained in information and communications technology and also in English. The schools bought notebooks, projectors and interactive boards, and developed materials for the new board in seven subjects (e.g.: biology, mathematics, Hungarian and Slovak languages, and English). Seminars and workshops were organized where the new, innovative education trends and methods were introduced. The workshops covered the topic of how to improve the children\'s social and communication skills, how to support talented students, how to handle stress coming from everyday life. Exchange programmes and excursions were organized for the children and teachers to get to know each other\'s institution and culture.

Coordinateur

Details

  • 85%   116 032,84
  • 2007 - 2013 Hungary - Slovak Republic (HU-SK)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website