Rechercher des projets européens

EurHealth-1Health
Date du début: 31 mars 2016, Date de fin: 30 mars 2020 PROJET  TERMINÉ 

Description (EN): All project activities are focused on the main subject of fighting infections caused by particularly resistant microorganisms (BRMO), as well as the avoidance of antimicrobial resistance in humans and animals and the associated risks for the patient and public health. In order to maintain or improve the current situation of health and healthcare in the German-Dutch border area, German and Dutch health and knowledge institutions from the whole program area (4 Euregios) over the project duration (4 years) have to cooperate intensely across the border and across sectors (human and veterinary). Alle projectactiviteiten zijn gericht op het thematische speerpunt betreffende de bestrijding van infecties die worden veroorzaak door bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) en op het voorkomen van antibioticaresistentie bij mens en dier alsmede verlaging van de daarmee verbonden risico’s voor patiënten en de volksgezondheid. Om de huidige stand van de gezondheid en de gezondheidszorg in het Nederlands-Duitse grensgebied te kunnen behouden c.q. te verbeteren is het noodzakelijk dat Duitse en Nederlandse gezondheids- en kennisinstellingen uit het gehele programmagebied (4 euregio’s) gedurende de projectlooptijd (4 jaar) intensief grensoverschrijdend en sectoroverstijgend (humaan- en veterinair) samenwerken.

Coordinateur

Details

  • 50%   2 405 000,00
  • 2014 - 2020 INTERREG V-A Germany - The Netherlands
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

11 Participants partenaires