Rechercher des projets européens

Energie Conversie Park (ECP) voor de verwerking van lokale biomassastromen (ECP)
Date du début: 31 mars 2010, Date de fin: 30 mars 2013 PROJET  TERMINÉ 

Het gebruik van biomassa als energiebron is belangrijk als duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. Groente- fruit en tuinafval (GFT), maaisel en snoeisel, bijproducten van landbouw en industrie worden als biobrandstof tot nu toe nauwelijks gebruikt . Bovendien zijn de huidige installaties waarmee biomassa wordt omgezet in bijvoorbeeld warmte, elektriciteit etc. bijna altijd ontwikkeld voor de verwerking van een specifieke goed gedefinieerde biomassa met een specifieke doel.Uitdaging in dit project is om een Energie Conversie Park concept te ontwikkelen. Dat concept moet het mogelijk maken om door een slimme en energetisch optimale combinatie van diverse verwerkingstechnologieën de regionaal beschikbare biomassa op een efficiënte en economisch rendabele manier te verwerken.Het project voorziet in het uitwerken van een technisch voorontwerp en businessplan voor 5 pilots. Op basis van het leerproces in die pilots zal een kennissysteem en een op de praktijk gebaseerde handleiding voor de aanpak van de beoogde optimale inzet van biomassa voor energie worden ontwikkeld. Op die manier hopen de initiatiefnemers voor een verdere verspreiding van het ECP concept. Achievements: Lokale biomassa zoals GFT, snoeihout en maaisels kunnen slimmer worden benut. Op vijf proeflocaties zijn verschillende mogelijkheden onderzocht om lokale biomassa zo efficiënt mogelijk te verwerken. Zo werd onder meer het gebruik van biomassa voor het verwarmen van een woonwijk of de sanering van met zware metalen vervuilde gronden geanalyseerd. Alle vijf locaties hebben een technisch voorontwerp en businessplanuitgewerkt en hielden daarbij rekening met lokaal beschikbare biomassa en de behoeften in de omgeving.

Coordinateur

Details

  • 32.2%   650 000,00
  • 2007 - 2013 Border Region Flanders - Netherlands (BE-NL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

4 Participants partenaires