Rechercher des projets européens

Energetický Inovační Portál CZ-PL
Date du début: 31 déc. 2011, Date de fin: 30 déc. 2014 PROJET  TERMINÉ 

V česko-polském pohraničí je energetika je perspektivním odvětvím pro inovace a zvyšování konkurenceschopnosti. Zlepšování technologií pro výrobu tepelné nebo elektrické energie mohou přinést snižování nákladů a úspory veřejnému sektoru. Inovace v energetické oblasti mohou vytvářet nové pracovní místa (projektanti, výrobci, vývojáři technologií, dodavatelé a instalatéři). Energetika je také perspektivním odvětvím pro tranfer know how (university, studenti a vědci). Předmětem projektu je vytvořit česko-polský portál pro podporu technických inovací a technologií v oblasti energetiky v území Dolního Slezska a severovýchodních Čech. Součástí vytváření portálu projektu bude také zorganizování několika tematických workshopů, česko-polských setkání a školení pro aktéry a zájemce o oblast energetiky.Předložený projekt vychází ze skutečnosti, že v České republice a Polsku existují různé internetové stránky a portály, žádné však nejsou zaměřeny na provázání česko-polských zkušeností v oblasti energetických inovací, transferu know how a technologií a nepracují na přeshraniční bázi. Inovacemi v oblasti energetiky se rozumí technické, organizační, technologické, informační i komunikační modernizace, které vedou k efektivnější výrobě, přenosu, distribuci a využívání energií za předpokladu splnění požadavků životního prostředí.Česko-polský energetický inovační portál bude sloužit jako informační zdroj a prostor pro vzájemnou komunikaci všech subjektů se zájmem o inovace v energetice na území česko-polského příhraničí. Vzdělávací instituce, výzkumné instituce zde mají možnost prezentovat své aktivity, možnosti, potřeby týkající se oblasti výzkumu, vývoje a inovací či zkušenosti s transferem technologií. Achievements: Energetika je perspektivním odvětvím pro inovace, transfer know how na vědecké i vzdělávací úrovni a zvyšování konkurenceschopnosti. Inovacemi v oblasti energetiky se rozumí technické, organizační, technologické, informační i komunikační modernizace, které vedou k efektivnější výrobě, přenosu, distribuci a využívání energií za předpokladu splnění požadavků ochrany životního prostředí. Projekt Energetický inovační portál je významný zejména posílením a rozšířením česko-polských kontaktů a prezentacemi nejnovějších trendů a poznatků v různých oblastech energetiky a energetických úspor, energetického managementu a racionálního využití energie jako například: nové technologie v oblasti obnovitelných zdrojů energie se zvláštním ohledem na hybridní soustavy; inovační produkty a procesy zejména v oblasti energetické efektivity a použití těchto produktů v různých typech objektů; inteligentní systémy využívání energie; možnost financování inovativních projektů; nejnovější poznatky z vědy a výzkumu. V rámci projektu byly vytvořeny společné webové stránky zveřejňující nejnovější informace z oblasti inovací, energetiky, regionálních i národních strategií souvisejících s inovacemi a energetikou. Na těchto stránkách jsou také databáze firem, vzdělávacích institucí a informace o možnostech dofinancování inovačních projektů. Projekt byl realizován na základě úzké spolupráce partnerů. Partneři vytvořili společný tým, setkávali se na pravidelných pracovních schůzkách, veškeré aktivity plánovali a realizovali společně. Workshopů pořádaných na české i polské straně se účastnili odborníci z různých oblastí energetiky. Díky těmto projektovým aktivitám vznikla další spolupráce mezi hospodářskými i samosprávnými subjekty a na úrovni energetických klastrů.

Coordinateur

Details

  • 80.6%   179 031,90
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires