Rechercher des projets européens

Eco2profit
Date du début: 30 mars 2010, Date de fin: 31 mars 2013 PROJET  TERMINÉ 

In dit project willen de partners een bijdrage leveren aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen op bedrijventerreinen in de grensregio door bedrijven te stimuleren CO2 reducerende maatregelen te nemen. Verder wil men de mogelijkheden van samenwerken benutten en invulling geven aan het begrip CO2 neutraliteit. Tenslotte wil men de lokale productie van groene stroom op bedrijventerreinen te stimuleren.Door het project worden ontwikkelaars en beheerders van bedrijventerreinen gestimuleerd om CO2- reductiemaatregelen op de agenda te plaatsen bij nieuwe en bestaande terreinen.Het beleid van de verschillende overheden op het vlak van CO2-reductie wordt in kaart gebracht zodat er nog meer gestreefd wordt naar een betere afstemming bij het nemen van maatregelen. Achievements: De afgelopen drie jaar hebben tien organisaties de handen in elkaar geslagen om de uitstoot van broeikasgassen op bedrijventerreinen in de grensregio van Vlaanderen-Nederland te verminderen. Vijfhonderd bedrijven hebben op één of andere manier aan het project meegewerkt. Concreet werden er CO2-reducerende maatregelen genomen, de mogelijkheden van samenwerking benut, invulling aan het begrip CO2-neutraliteit gegeven en een bijdrage aan de lokale productie van groene stroom geleverd.“Eco2Profit heeft het beleid van de verschillende overheden op het vlak van CO2-reductie in kaart gebracht. Dit laat toe om de nodige maatregelen beter op elkaar af te stemmen. De projectpartners formuleerden daarbij enkele concrete en zeer nuttige beleidsaanbevelingen,” aldus de projectverantwoordelijke Geert Penneman.Het project gaf aanleiding tot studies over warmte- en walstroomnetten. Verder zijn een aantal geslaagde demonstratieprojecten uitgevoerd, zoals het plaatsen van energiezuinige openbare verlichting, het gebruik van CO2-neutrale materialen en het realiseren van groepsaankooptrajecten van groene stroom en zonnepanelen.Voor meer info: www.eco2profit.eu

Coordinateur

Details

  • 49.7%   2 477 243,93
  • 2007 - 2013 Border Region Flanders - Netherlands (BE-NL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

9 Participants partenaires