Rechercher des projets européens

dpora cezhraničnej regionálnej e-spolupráce (Podpora cezhraničnej regionálnej e-spolupráce)

Cieľom projektu je podporiť elektronickú kolaboráciu medzi malými a strednými firmami v cezhraničnom regióne vytvorením a otestovaním sieťovej obchodnej platformy pre efektívnu dôveryhodnú spoluprácu s podporou štandardizácie obchodnej komunikácie a obchodných dokumentov na báze Universal Business Language pre bezproblémové multikriteriálne vyhľadávanie potenciálnych partnerov, negociácie a tvorbu obchodných dokumentov medzi poľskými a slovenskými firmami v cezhraničnom regióne. Zároveň projekt analyzuje vhodné kolaboračné prostredie s dôrazom na budovanie dôvery, čo je jedným z kritických faktorov trvalo udržateľného rastu. Na základe dotazníkového prieskumu a analýzy jeho výsledkov, budú navrhnuté dôveryhodné obchodné scenáre pre cezhraničný digitálny ekosystém na báze analýzy akceptácie a nevyhnutnosti mechanizmov budovania dôvery a ich implementácie do elektronických obchodných procesov. Pri nasadzovaní kolaboračnej platformy budú využité a doplnené koncepty z projektov 6. a 7. rámcového programu, ako napr. Seamless, eBEST, DEN4DEK. Pre odbúranie bariér v jazykovej a štandardizačnej oblasti pri obchodnej komunikácii budú vytvorené koncepty automatických prekladov (na báze ontológií). Tieto koncepty zabezpečia v čo najširšom meradle registráciu, vyhľadávanie aj negociáciu v národnom jazyku firmy s použitím štandardných obchodných pojmov. Elektronické kolaboratívne prostredie takto pomôže vytvoriť nové prepojenia firiem v cezhraničnom regióne pri zvýšení efektívnosti ich obchodných procesov. Elektronické prostredie bude testované na 30 firmách pre vyladenie automatických prekladov a funkčnosti prostredia, ale zároveň poslúži aj na identifikáciu dodatočných bariér používania elektronických služieb. Elektronický trh vytvorí transparentné prostredie pre identifikovanie vhodných partnerov v cezhraničnom regióne, ktoré nie je možné v tradičnom "fyzickom" prostredí. Scenáre a modely kooperatívneho prostredia s mechanizmami budovania dôvery ako aj identifikovaný stav a bariéry vo využívaní týchto služieb budú použité pri tvorbe regionálnej stratégie pre udržateľný rozvoj digitálneho ekosystému pre samosprávne kraje. Achievements: Cieľom projektu bola podpora elektronickej, cezhraničnej spolupráce medzi malými a strednými firmami z oblasti poľsko-slovenského pohraničia. V rámci projektu bola vykonaná analýza mechanizmov a bariér v e-spolupráci. Ukázalo sa, že jednou z nich je jazyková bariéra – v rámci projektu bolo teda vykonané porovnanie základných dokumentov používaných na obidvoch stranách hranice a bola prevedená ich štandardizácia. Boli vytvorené aj koncepty automatických prekladov (ontológia). Tieto riešenia boli použité vo vytvorenom a pretestovanom modeli obchodnej platformy. Tridsať firiem, ktoré sa na testoch zúčastnili, mohli prostredníctvom platformy vykonávať elektronickú výmenu dokumentov a s využitím ontológie ich mohli plne pochopiť. Vypracované elektronické prostredie spolupráce má pomáhať pri tvorbe nového spojenia firiem v prihraničných regiónoch prostredníctvom zvýšenej efektivity ich obchodných procesov. Scenáre a modely prostredia spolupráce (spoločného prostredia) s mechanizmami budovania dôvery, ako aj identifikovaný stav a bariéry pri využívaní spomínaných služieb, boli využité pri prezentácii ďalšieho digitálneho rozvoja ekosystému pred územnými správami.

Coordinateur

Details

Projet Website

2 Participants partenaires