Rechercher des projets européens

Cruise and landscape - the development and revitalization of the waterway Bata canal and its connection with the country border region (Plavba a krajina – rozvoj a revitalizace plavební cesty Baťův kanál a její propojení s krajinou přeshraničního regionu)

The first goal is a comprehensive assessment of the current status and solutions waterways in the form of specialized studies (feasibility study), which will analyze the potential for future use and development of waterways.Baťův kanál představuje nedmyslitelnou součást příhraničního regionu ČR a SR v oblasti toku řeky Moravy. Zvoří dopravní osu, která v současné době slouží zejména k turistickému využití propojující celý region.Pro udržení funkčnosti a rozvoje Baťova kanálu je nutné zabezpečit podrobné zpracování koncepčních podkladů formou podrobné studie a šetrné zajištění péče nad rámec běžně vykonávaných činností o tuto vodní cestu, zejména v oblasti likvidace odpadů shromážděných na vodní hladině i pod ní, v místech nepřístupného terénu, zvláště pak nepřírodních plavenin (PET, sklo, polystyren, apod.), údržbu břehové vegetace z pohledu požadavku plavební cesty a ochrany přírody, udržování plavební hloubky, respektive odstraňování splachů způsobem šetrným k bentickým společestvům dna. Nejšetrnějším způsobem provádění těchto činností je jejich odstraňování z vodní hladiny pomocí multifunkčního plavidla.Nutnost pořízení tohoto speciálního zařízení si vyžaduje též předpoklad jeho operativního nasazení během nastalých povodňových situací a živelných pohrom. tato speciální technika bezesporu rozšíří možnosti spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému a dalšími zainteresovanými útvary např. na odstraňování ropných a ekologických havárií. V neposlení řadě bude uvažované speciální zařízení využíváno k odstraňování plavebních překážek z hraničního toku České republiky a Slovenské republiky, k odtahu nepohyblivých lodí apod.Tyto činnosti, které doposud nejsou zajišťovány v potřebném rozsahu a kvalitě, budou navíc zabezpečeny citlivým způsobem šetrným k přírodě a to integrovaně v celém přeshraničním území.Vzhledem k regionální příslušnosti se jako optimální partneři jeví Povodí Moravy, s.p. jako přímý vykonavatel správy vodního toku a akademické pracoviště Stredoeurópské vysoké školy ve Skalici n.o., která je také zaměřena na ekologii a environmentální vědy. Vzájemná výměna informací je přínosná pro oba projektové partnery a přinese účelné propojení praxe s teoretickým výzkumem.Projekt sleduje dva hlavní cíle:Prvním cílem projektu je komplexní posouzení aktuálního stavu a řešení vodní cesty formou odborné studie (studie proveditelnsoti), která bude analyzovat potenciál budoucího využití a rozvoje vodní cesty. Úkolem studie je posoudit a navrhnout optimalizaci využití Baťova kanálu jak z pohledu turistické plavby, zlepšení plavebních podmínek, propojení plavební cesty a okolní krajiny a plnění funkce liniového prvku či biokoridoru v krajině.Druhým cílem projektu je zlepšení čistoty, průchodnosti, protipovodňové ochrany a zvýšení efektivnosti zásahů při havarijních stavech a odstraňování následků katastrof v české a slovenské části Baťova kanálu v celkové délce 25 km tak, aby byly minimalizovány negativní dopady na přírodu a krajinu. Teoretický a odborný základ pro tyto činnosti bude tvořit výše uvedená odborná studie. Provádění navržených opatření jdoucích nad rámec běžné správy a údržby plavební cesty bude zajištěno společným pořízením obslužného plavidla jako víceúčelového motorového pracovního stroje. Provozní řád plavidla, respektive jeho základní pravidla, budou jedním z výstupů studie proveditelnosti.Specifickými cíli projektu jsou:Významným úkolem tohoto projektu je zajištění informovanosti a zapojení veřejnosti v rámci dvou hlavních okruhů.Specifickým cílem projektu bude zvýšení povědomí o možnostech společného využití plavidla ve prospěch zvýšení bezpečnosti a povodňové ochrany přeshraničního regionu a ukotvení těchto zásad do pracovního a provozního řádu. Zároveň bude zvýšena povědomost obyvatel nejen o technicko-historické hodnotě plavební cesty, ale také o její nezastupitelné funkci v krajině.Společně by tyto cíle měly pozitivně ovlivnit přístup obyvatel k plavební cestě, zejména zamezit negativním jevům (např. produkce a ukládání odpadů) ovlivňujících naplnění žádoucích funkcí plavební cesty. Expected Results: The task of the study is to assess and propose the optimal use of the Bata canal both in terms of tourist cruises, improving navigation conditions, linking waterway and the surrounding countryside and perform the duties of linear elements in the landscape or ecological corridor.

Coordinateur

Details

  • 84.6%   238 909,49
  • 2007 - 2013 Slovak Republic - Czech Republic (SK-CZ)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires