Rechercher des projets européens

' Concept , Cooperation , Creation'
Date du début: 1 sept. 2015, Date de fin: 31 août 2017 PROJET  TERMINÉ 

It is difficult to transfer and enforce knowledge in a traditional way in the era of globalisation and access to all media, CCC – Concept, Cooperation, Creation is the project which involves three partner schools from Poland, Romania, and Turkey whose teachers exchange experience and knowledge in order to come up with new ideas how to teach more effectively and in more interesting way in order to prevent the early school leaving. Through our project, we will try to define and to understand in detail the CONCEPT- to develop new methods of interdisciplinary and open learning – CREATION, and to make the exchange of best practices - COOPERATION. We want the whole project to be focused on one specific subject, which may be different in each partner school. In the Polish and Romanian schools the intended subject is to be the widely understood notion of flying, beginning with the ability of living organisms to fly, ending with the contemporary aviation. Turkish school will carry out topics connected with sea life and getting aware of living in the Bosporus. About 200 students will approach the project themes in different ways - there will be used different teaching methods (informal learning, open method, project based method, CLIL, search and constructional method, etc.) Such activities like excursions, observations, building plane and ship models, debates, drama, simulations are supposed to make learning more attractive and motivating for students. Students and teachers from partner schools will visit one another to perform project activities together, to experience travel by plane or ship, to get aware of multicultural society they live in. Each school will involve in project activities a great number of students of different interests, level of knowledge and financial status. Students will learn to use ICT all the time (for communication with partners and for producing the project products). We find it very important to obtain long-term project results such as developing and adapting innovative solutions, increasing students’ and teacher’s mobilities, gaining new educational contacts and possibilities of practical exchange of professional experiences with other European teachers, getting multicultural competences and constant process of increasing language competences Summary in Polish Skrót CCC oznacza w języku angielskim twórczą współpracę myśli (CCC= Concept Cooperation Creation), czyli pomysłów na temat edukacji pomiędzy partnerami. Celem tej współpracy jest wypracowanie nowych innowacyjnych metod nauczania. W dobie globalizacji i powszechnego dostępu do wszelkiego typu mediów tradycyjne metody nauczania i utrwalania wiedzy nie wystarczają. Naszym celem jest wzmocnienie motywacji uczniów do nauki, a co za tym idzie zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji.Cel ten można osiągnąć a wiele sposobów. Ponieważ każdy z partnerów posiada bogate doświadczenie i szerokie kompetencje, planuje się wymianę doświadczeń i wiedzy między uczestnikami projektu.Aby spełnić założenia projektu, nauczyciele ze szkół partnerskich wypracują innowacyjne metody nauczania. Każda ze szkół poszukiwać będzie różnorodnych metod i form pracy w celu wykonania poszczególnych zadań projektowych. Chcemy, aby projekt skupiał się na wybranym zagadnieniu, które może być inne w każdej ze szkół partnerskich. Uczniowie będą mogli wybierać zadania i samodzielnie dochodzić do konkretnych rozwiązań. W szkołach w Polsce i w Rumunii wybranym zagadnieniem jest szeroko rozumiane latanie, począwszy od umiejętności latania poszczególnych organizmów, skończywszy na współczesnym lotnictwie. Zagadnienie to zostało wybrane ze względu na istnienie wielu różnych dróg do osiągnięcia celów projektowych. Ponadto wybór tego zagadnienia ma na celu zwiększenie liczby uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi oraz wykorzystanie umiejętności uczniów dotkniętych problemami w uczeniu się. W szkole w Turcji głównym zdaniem projektu jest pogłębienie świadomości uczniów mieszkających rejonie Bosforu. Uczniowie, jako „kapitanowie Bosforu”, mają odkryć region na nowo oraz poznać jego wartość zarówno dla Turcji jak i innych państw. Ponadto projekt zakłada użycie różnorodnych metod oraz łączenie wielu przedmiotów w celu rozbudzenia zainteresowania uczniów rozmaitymi przedmiotami, takimi jak historia czy nauki ścisłe. Jednocześnie uczestnicy będą mogli skorzystać z szansy na pogłębienie doświadczenia życia na morzu. Nowy poziom w jakości nauczania osiągnięty zostanie poprzez zaangażowanie dużej ilości uczniów; interdyscyplinarne podejście do nauczania; zastosowanie rozmaitych metod (nauka nieformalna, metoda otwarta, metoda projektu, zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe CLIL, metody badawczej konstrukcyjnej itp). Ponadto przez stawianie przed uczniami nietypowych zadań, nauka stanie się wspaniałą przygodą.

Coordinateur

Details

2 Participants partenaires